Меню сайтуВихід

Онлайн всього: 6
Гостей: 6
Користувачів: 0


Користувачі на сайті:


Головна » Педагогічна кухня
1 2 »
Інна ТЕСЛЕНКО,
«Освіта України» № 26
Ми повинні якнайшвидше витіснити зі школи авторитарну, репресивну педагогіку, замінити її педагогікою толерантності
Сьогодні видатний учений і державний діяч, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень святкує свій ювілейний день народження. «Освіта України», видавництво «Педагогічна преса» приєднуються до численних вітань. Користуючись нагодою, ми вирішили розпитати Василя Григоровича про його бачення освітніх процесів – адже багатьом стратегічним напрямам освітньої реформи Україна має завдячувати саме йому.
- Дата прикметна. Важко віриться, коли бачиш її написану, бо в душі ти лишаєшся значно молодшим. З іншого боку, мене тішить, що майже весь мій шлях був пов’язаний з освітою і наукою. І безумовно, найбільше поле ді­яльності було, коли я працював на посадах міністра освіти і на­уки і президента Національної академії педагогічних наук Украї­ни. Думаю, що напрями змін, які були ініційовані, коли я працю­вав міністром, мною і моїми ко­легами, цілком себе виправдали. І тією чи іншою мірою продовжу­ються і донині.
ЦІЛІСНА НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ОСВІТИ
Я глибоко переконаний, що нові умови життя у XXI століт­ті потребують оновленої освіти. Тому ми намагалися модернізу­вати освітню систему України і, думаю, дещо вдалося. Моїм по­передникам – міністрам і тим, хто працював і працює після мене, дісталося завдання ство­рити цілісну національну систе­му освіти. Це справді відбулося. З’явилися сучасні програми, на­вчальні плани, підручники, нові спеціальності, оновилося викла­дання гуманітарних, природничих дисциплін, фізико-математичних знань.
Ось, наприклад, комп’ютери­зація. Пам’ятаю, коли при­йшов міністром наприкінці 1999 року, було лише 2 відсо­тки комп’ютеризованих шкіл. А коли закінчив працювати – 75. Сьогодні, мабуть, уже 100 відсо­тків. І це дуже добре.
Або, скажімо, програма «Шкільний автобус». Цього сло­восполучення взагалі не було ра­ніше. Я отримав тоді підтримку Прем’єр-міністра Віктора Януковича, і в січні 2003 року було ухвалено програму «Шкільний автобус». А вже в 2004 році лише за рахунок державного бюджету було спрямовано до шкіл близько 450 автобусів. І з комп’ютерами було так: у 2003 році десь при­близно 1 700 класів – за ра­хунок державного бюджету, а в 2004-му – 1 600 класів. Теж за гроші держави. Це була потуж­на підтримка освіти.
Підручники за радянських часів в Україні почали актив­но розроблятися у 80-х роках (окрім підручників з україн­ської мови і літератури). Ми в 2004 році видали більш як 20 мільйонів примірників нових українських підручників.
МОВА: НЕ ВСУПЕРЕЧ. А ПОРЯД
Окремо зупинимося на мові ви­кладання. Наприкінці радянсько­го періоду менш як 50 % (49,7 %) дітей навчалося українською мо­вою. Коли я прийшов на посаду міністра, українською навчалися 62 % учнів. Коли пішов з поса­ди в 2005 році, цей відсоток зріс до 75. Причому це було здійсне­но не всупереч іншим мовам, а паралельно з ними. Так, скажі­мо, щодо російської мови і вза­галі щодо мовної освіти – ми ввели з 2 класу викладання дру­гої мови в усіх школах Украї­ни. А з 5 класу – третьої. Тоб­то з’явилася можливість, окрім державної мови, вивчати англій­ську й російську (чи польську, румунську – хто як бажав). І я вважаю, що це дуже правильно.
Вивчення трьох мов – це потре­ба, зумовлена глобальними про­цесами. І ми реалізували одну з тенденцій сучасної освіти, яку я називаю «лінгвізацією» – тобто збільшення ролі вивчення мов у житті кожної людини.
НАВЧИТИ НАВЧАТИСЯ
Людство вступає в новий, інно­ваційний тип прогресу. Відбува­ється швидка зміна ідей, знань, технологій. І тому не можна на­вчити дитину на все життя не тільки в школі, а й у найкра­щому університеті. Тож вини­кає потреба змінити саме на­вчання, щоб давати не лише знання, а як мінімум реалізува­ти ще дві функції навчального процесу. Це – навчити дити­ну навчатися впродовж життя, щоб вона могла й усвідомлюва­ла необхідність отримувати ін­формац ... Читати далі »

Категория: Педагогічна кухня | Просмотров: 1173 | Добавил: kolinko | Дата: 27.06.2012 | Комментарии (0)

Тези до нової навчальної програми з інформатики для

учнів 5–9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Шкода, якщо при розробці нових навчальних програм з інформатики будуть утрачені надбання, відпрацьовані в реальному навчальному процесі у школах України багаторічним використанням і вдосконаленням. Таке в нашій освіті вже не раз траплялось, коли з приходом нового авторського колективу, за яким стоять великі видавництва та їхні гроші, усе "старе" викидалося на смітник і за державні кошти запускалася розробка нових навчальних програм і, відповідно, друк нових, не завжди кращих, підручників.
За такою практикою районні, міські й обласні управління освіти щоразу заново мобілізують і перенавчають усіх своїх учителів на різноманітних курсах, розробляють масу платних методичок, що друкованим потоком ідуть у школи. Чиновники від освіти слідкують за беззаперечним виконанням вказівок і директив Міністерства освіти по впровадженню в навчальний процес "нового", учителі знову і знову витрачають час і ресурси на розробку нових календарних планів, нових конспектів уроків, їх методичного наповнення, складають нові тести тощо.

На нашу думку, при розробці нової програми одним із завдань має бути: створити із уже існуючого матеріалу гнучку, ефективну, уніфіковану навчальну програму для 5–9-х класів, яка б мінімізувала подальші зусилля з її підтримки (написання підручників, розробки методичних і дидактичних матеріалів тощо).

У подальших міркуваннях значно використано фрагменти навчальних програм з інформатики, схвалених комісією з інформатики науково-методичної ради з питань освіти МОНМС України: "Основи програмування мовою Лого. 5–6 класи" (протокол № 1 від 13. 01. 2011 р); "Єдиний базовий курс. 7–9 класи" (протокол № 1 від 13.01.2011 р); "Єдиний базовий курс. 9–11 класи" (протокол № 4 від 03.06.2011 р). Програми опубліковані у журналі "Інформатика в школі" № 8 (32) за 2011 р. і № 1 (37) за 2012 р. відповідно.

Найбільш прийнятною схемою для розробки навчальних програми з інформатики для 5–9-х класів, системно й логічно узгодженої між початковою та профільною школами є така: у 2‑4-х класах вивчається "Початковий курс"; у 5‑9-х класах ‑ "Базовий курс", а в 10‑11-х – профільні курси за вибором.

З 5-го класу розпочинається вивчення базового курсу інформатики за лініями ІКТ (операційні системи, офісні засоби, Інтернет) та ОАП (основи алгоритмізації та програмування).

Принципи розподілу навчальних годин для 5–9-х класів, відпрацьовані у школах України багаторічним використанням і розробкою відповідних навчальних засобів, можуть бути такі:

 • ІКТ як базовий курс вивчаються в 5–7-х класах по 16−21 год щороку; у 8–9-х класах по 35 год щороку;

 • ОАП як базовий курс вивчаються в 5–7-х класах по 14−19 год щороку;

 • у 8–9-х класах за рахунок другої години вивчаються допрофільні курси за вибором по 35 год щороку;

 • допрофільні курси передбачають удосконалення знань і навичок з ІКТ і (або) ОАП, з урахуванням подальшої профілізації старшої школи;

 • дозволяється перерозподіляти в межах навчальної програми кількість годин на вивчення тем.

... Читати далі »

Категория: Педагогічна кухня | Просмотров: 1260 | Добавил: kolinko | Дата: 09.04.2012 | Комментарии (2)

В. Громовий,
незалежний консультант та експерт з освітньої політики,
Заслужений учитель України
Державний стандарт спрямований на формування соціально адаптованої педагогічної моделі випускника загальноосвітнього навчального закладу, яка відображає кінцеву мету загальної середньої освіти — громадянина України, підготовленого до життя в сучасному суспільстві, здатного навчатися упродовж життя, оперувати та управляти інформацією, приймати виважені рішення, ефективно взаємодіяти з людьми, усвідомлювати свою роль у державі та світі, адекватно реагувати на проблеми і виклики часу та нести відповідальність за власні вчинки, досягати творчої самореалізації, підтримувати на належному рівні своє здоров’я.
Із проекту Державного стандарту базової і середньої освіти
На мій погляд, у вступній частині перш за все слід було б зазначити, що методологічним принципом відбору змісту тієї чи іншої галузі має бути людиноцентризм. це забезпечить відповідну спрямованість навчання: «людина у суспільстві» (освітня галузь «суспільствознавство»), «людина у сфері виробництва» (освітня галузь «технології»), «людина у живій природі» (освітня галузь «природознавство») тощо.
Також це дозволить уникнути у тексті вступної частини фраз, далеких від людиноцентризму, на кшталт такої от: «державний стандарт спрямований на формування соціально-педагогічної моделі випускника загальноосвітнього навчального закладу, яка відображає кінцеву мету загальної середньої освіти — громадянина України, підготовленого до життя…».
Позитивним моментом вступної частини є відхід від зацикленості на виключно компетентісному підході. поряд із ним названо ще два підходи: «державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів…». звісно, автори не пояснюють, чим завинили перед ними усі інші підходи й чому, наприклад, гуманістичний чи культурологічний підхід залишилися поза їхньою увагою.
До того ж є явні ознаки того, що той же особистісно орієнтований підхід названий лише для проформи, зокрема читаємо положення, які прямо йому суперечать.
- «Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту що разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки, формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшої освіти. Зміст освіти на цьому ступені — єдиний для усіх учнів».
- «У старшій школі навчання є профільним. Обов’язковий для вивчення зміст освітніх галузей на цьому етапі реалізується завдяки окремим навчальним предметам...».
Тож слід визначитись, чи ми говоритимемо про реальність індивідуального освітнього меню, індивідуальні освітні траєкторії чи в традиціях авторитарної педагогіки декларуватимемо обов’язковість єдиного для усіх учнів змісту освіти і безальтернативність профільного навчання.
Для нас важливо зрозуміти, наскільки перспективним є компетентісний підхід зразка 70-80-х років минулого століття для розвитку української освіти нового тисячоліття. Важливо також мати на увазі, що компетентісний підхід слід розглядати лише як один із можливих (далеко не єдиний і не найсучасніший!!!) підходів на шляху до модернізації вітчизняної освіти на основі запозичення сучасних педагогічних ідей і концепцій.
Мабуть, немає потреби нагадувати, що перехід до зорієнтованої на компетенції освіти (competence-based education — СВЕ) відбувся у США в 70-х роках минулого століття (американський науковець Н. Хомський застосував поняття «компетенція» ще у 1965 році). Та попри те що ми робимо це із запізненням на кілька десятиліть, позитивним є сам факт заперечення украй застарілої «знаннівської парадигми» освіти.
Говорячи про компетентісний підхід, перш за все слід зазначити у «стандарті…»: підхід до чого? на мою думку, компетентнісний підхід — це перш за все підхід до:
- визначення мети і завдань шкільної освіти;
- формування змісту освіти;
- вибору педагогічних технологій;
- визначення форм організації освітнього процесу;
- оцінювання результатів навчання.
З огляду на констатацію того факту, що компетентісний підхід не є єдино можливим підґрунтям для реформування змісту шкільної освіти, варто згадати ще кілька найбільш відомих підходів.
Перш за все слід зазначити, що провідною тенденцією у модернізації освіти нового тисячоліття є рух у напрямку до особистісно зорієнтованого підходу. практична реалізація цього підходу означає побудову такої моделі освітнього простору, яка б замість підлаштування дітей під певні стандарти відкривала їм можливості для руху за індивідуальними освітніми траєкторіями.
Якщо упродовж віків у ядрі освіти перебував навчальний заклад, то в останні десятиліття ХХ століття виникла друга зона освіти, ядром якої стала індивідуальна освітня програма учня. тож тепер має відбутися перехід до двоядерної моделі освіти (за аналогією із сучасними комп’ютерами). причому нова освітня реальність індивідуальної освітньої програми тепер диктує свої умови першій: школа має забезпечувати індивідуальну педагогічну підтримку руху учнів за індивідуальними освітніми програмами.
Діяльнісний підхід апелює до внутрішньої активності дитини, яка пробуджується не примушуванням, а особливим чином організованим змістом і методами навчання. суть діяльнісного підходу в тому, що спільна навчальна діяльність дитини і дорослого будується таким чином, щоб учні усвідомлювали особистісну значимість навчання. ... Читати далі »

Категория: Педагогічна кухня | Просмотров: 1319 | Добавил: kolinko | Дата: 21.01.2012 | Комментарии (0)

Виктор Громовой,
директор лицея, Кировоград


Показывая свою школу гостям, администрация обычно демонстрирует ее витрину (планы развития, свидетельства высоких результатов успеваемости и внеклассной работы, виртуозные открытые уроки лучших учителей…) – одним словом, самые яркие достижения. Но опытные педагоги, отдавая должное всему тому, что дает «внешний эффект», не могут не обращать внимания и на те мелочи (на интонации учителей, на содержание информационных стендов и др.), из которых складывается повседневная школьная жизнь. Мелочи невозможно утаить от опытного глаза, еще труднее имитировать.

Они невероятно диагностичны. Например, то, как педагоги употребляют профессиональные термины, какая реакция детей и учителей на появление гостей, дает пищу для размышлений о принятых здесь педагогических ценностях. Наш сегодняшний автор, много лет проработавший директором школы и немало поездивший по миру, размышляет о мелочах школьной жизни.

Язык – зеркало реальности…

Кто-то из великих сказал, что истину невозможно понять, если смотришь прямо на нее. Она открывается бегло, иногда неожиданно, когда ты улавливаешь ее краем глаза в казалось бы банальных ситуациях. Во время своих профессиональных поездок за рубеж я прежде всего обращал внимание на «мелочи». И их анализ давал определенные основания для выводов о реальном (а не только декларируемом) характере системы школьного образования вообще и отдельной школы в частности.

Если оказывалось, что, например, в Швеции традиционная оценка «два» расшифровывается как «еще не удовлетворительно», а двоечников здесь называют «детьми со скрытым потенциалом», можно не сомневаться: гуманистическая философия образования присуща подавляющему большинству шведских педагогов. Если в американской начальной школе директор говорит нам, гостям: «Извините, идут дети!» – и мы (а не они) останавливаемся, пропускаем, чтобы первыми пройти на урок физкультуры могли дети, – то не остается сомнений в детоцентричном характере этого учебного заведения. Если японское министерство образования ставит перед педагогами задачу «усиливать у детей вкус к жизни», есть надежда на то, что в этой стране происходит реальная гуманизация школы. И израильские педагоги осознают, что прежде всего следует «строить школу для мира и любви». Излишне доказывать, что фраза «помочь ученикам со скрытым потенциалом», которую используют наши западные коллеги, звучит значительно гуманнее, чем типичные для нашей постсоветской педагогики фразы о «помощи отстающим» или «работе с неуспевающими», которые звучали еще на заре нашей пионерской юности.

…а эмоции – ее отпечаток

Проводя мастер-классы по сравнительной педагогике, постоянно возвращаюсь к мысли о том, что зарубежные школы нужно не только увидеть, но и ощутить на себе их атмосферу, почувствовать на эмоциональном уровне разницу между нашими образовательными реалиями. Например, заметить, что любая американская учительница, когда видит в своей школе «чужих» людей, как правило, искренне улыбается. В нашей же у преподавателя в аналогичной ситуации чаще всего на лице написана обеспокоенность, а то и страх: может, проверяющие пришли в школу?

... Читати далі »


Категория: Педагогічна кухня | Просмотров: 1081 | Добавил: kolinko | Дата: 24.11.2011 | Комментарии (1)

Последнее время меня напрягают сериалы. Нет, не мыльные оперы, их я просто терпеть не могу и не смотрю. Я говорю о сериалах немного другого рода - так называемых, молодежных. Например, "Папины дочки". Вы замечали как в этих сериалах изображены учителя? Почему творческие люди так не любят школу и учителей? Может потому, что они не такие как все? Они не поддаются штампам. А школа - система, которая работает только со стандартами. Ну и если ты не поддаешься стандартизированию, то не вписываешся в школьную систему, а значит для учителя, мягко говоря, не совсем умный, неуспевающий, хулиган. недаром Марк Твен утверждал, что он никогда не позволял школе вмешиваться в свое образование.
Предлагаю Вам посмотреть этот замечательный мультфильм и задать себе парочку вопросов...Категория: Педагогічна кухня | Просмотров: 1078 | Добавил: kolinko | Дата: 06.11.2011 | Комментарии (1)

Якщо не всі, то більшість педагогів, які прагнуть до самовдосконалення читали книгу Поташника М.М. "Требования к современному уроку". Мені здається, що це "сучасний переклад класики". Одного разу, під час обговорення цієї книги моя колега, заступник директора з навчально-виховної роботи Миколаївського морського ліцею Караваєва Ірина Кузьмінічна, порадила мені подивитися фільм "Заплати вперед". Пропоную і вам подивитися уривок з цього фільму і спробувати порахувати, скільки вимог одразу дотримано за такий короткий час.
 

Категория: Педагогічна кухня | Просмотров: 1158 | Добавил: kolinko | Дата: 19.07.2011 | Комментарии (1)

 Алексей Мойсенко

Попробуем соединить учебный план и образовательные запросы учеников

Переход из средней школы в старшую – сложный момент не только для ребенка, но и для семьи в целом. Порой приходится менять школу, класс, учителей. Выбор места продолжения образования связан с выбором дальнейшего жизненного пути, поиском своего места в социуме. Школа может помочь ученикам конкретизировать образ ближайшего будущего, обсудить вероятные проблемы. Сделать это еще не поздно в конце августа или в первых числах сентября: организовать своего рода «подготовку к 10 классу». Тогда принятое подростками решение окажется более взвешенным, а педагоги получат из первых рук образовательный запрос. И спланируют учебные программы (в современных условиях допустимы варианты, особенно с учетом проектов новых стандартов) более адресно.

Очертить контуры

Первый этап – соединить общий учебный план с личными установками, задачами, приоритетами ученика. И начинать, конечно, нужно с осознания, формулирования тех самых установок и приоритетов. Хорошо, если до 10 класса у ребенка была достаточно насыщенная жизнь или хотя бы в 9 классе он всерьез собирал портфолио, выбирал экзамены. А если все было иначе?
Тогда подготовка к старшей школе начинается с игры. Ребятам предлагают разбиться на небольшие группы, по 3–4 человека, и выполнить одно из игровых, но вполне серьезных заданий. На каждое задание – две конкурирующие команды исполнителей. Соревновательный момент добавляет азарта. Особенно если в новый 10-й собрались незнакомые ребята. Неплохой шанс заявить о себе.
Обсуждая представленные группами итоги работы, педагоги фиксируют внимание учеников не столько на конкретных ответах, результатах, сколько на том, какие умения (в современной терминологии – компетенции) потребовались участникам для достижения успеха, каких полезных навыков пока не хватило.
Надо сказать, учителям это непросто дается. Они по привычке требуют «правильного решения». И разгораются споры: нужно ли описывать проект организации дела, которое ты изначально считаешь бессмысленным? Считается ли задание выполненным, если, придравшись к неточной формулировке, ребята показали пародию вместо серьезного исследования?
Дискуссия в конце концов сводится к осмыслению того, что помогло и что помешало ученикам получить одобрение учителя, зала или всех сразу.
Список названных умений, важных для эффективной учебы и взрослой жизни, вывешивается на всеобщее обозрение. Он постоянно должен быть перед глазами старшеклассников.
Там непременно окажутся коммуникативные умения (умение слушать и договариваться, умение разговаривать с незнакомыми людьми, задавать вопросы так, чтобы получить разумный ответ), много лет развиваемое в школе умение работать с информацией (искать, структурировать, анализировать), с текстом, а также существенные личностные навыки: выбирать то, что важно именно тебе, отстаивать собственное мнение…
Перечитав список умений, нужно вести разговор о том, чему можно научиться в школе (а что придется осваивать самостоятельно) и как тогда должен быть построен учебный процесс. Причем ответственность ложится и на педагогов, и на учеников. Обе стороны должны стремиться не только к выполнению программы и успешной сдаче экзаменов, но и к созданию условий, при которых молодые люди действительно развивали бы в себе жизненно важные качества.

Спрос и предложение

Принято считать, что спрос рождает предложение. Но в школе ситуация несколько иная: предложение зависит в первую очередь от тех ресурсов, которыми располагает педагогический коллектив. Есть ограниченный круг специалистов, есть довольно жесткий учебный план. Тем не менее каждый учитель должен рассказать ребятам, как он собирается учить их тому или иному предмету, какие методы работы можно будет освоить на его уроках. И снова возвращаясь к списку – какие компетенции развить.
Десятиклассники слушают заинтересованно. Иногда у них есть выбор: предпочесть профильный курс или базовый, интегрированный или несколько традиционных. Почти всегда можно записаться на те или иные школьные факультативы, элективные курсы. Рассказ учителя о курсе – важное основание для выбора.
Иногда выбора нет. Обязательный предмет, который ведет единственный в школе специалист. Все равно для полноты картины важно понять, чего ждать от школы в новом учебном году, над чем придется работать самостоятельно, используя различные внешкольные ресурсы.
Полезно строить далеко идущие планы сразу на 10 и 11 классы. Так и ребята яснее увидят перспективу. И у школы появится дополнительное пространство маневра. Скажем, факультативы по психологии, современному искусству логично выбрать в 10 классе, когда есть шанс подумать о личностном росте, а не о поступлении. Также часть непрофильных курсов лучше изучить в 10 классе (на предмет отво ... Читати далі »


Категория: Педагогічна кухня | Просмотров: 1014 | Добавил: kolinko | Дата: 16.07.2011 | Комментарии (1)

Б.М. Бим-Бад,
  действительный член (академик) Российской академии образования,
доктор педагогических наук, профессор,
создатель "Российского открытого университета",
преобразованного позже в "Университет Российской
академии образования"
Есть такая волшебная сила. К чем более склонны дети — к развлечению или увлечению, к труду или к игре? - Риторический вопрос.
Есть такая сила на свете, которая способна, не развлекая, увлечь детей трудом сложного и напряженного научного познания.
Это даже не сила, а силища. Она дает подлинные основы наук — все самое главное в них. Изобилие сообщаемых ею сведений легко и прочно запоминается.
Она приучает к серьезному раздумью над научными проблемами. Развивает мышление, позволяет глубоко усвоить общеучебные умения и навыки.
Как она этого добивается? Не делая трудное легким, она сводит сложное к простому и ясному. Это бесконечно важно. Одно из главных побуждений к занятию наукой, по словам Альберта Эйнштейна, состоит в том, чтобы «адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира". Наука при этом сближается с искусством (М. Волькенштейн. Красота науки // Наука и жизнь, 1988. № 9. С. 15).
Она живописует драматические страницы борьбы человечества за истину, захватывающие своим интеллектуальным напряжением.
Нет, не перечисляет она достижения науки и техники, не знакомит только с конечными результатами человеческой мысли и опыта, но вводит в самый процесс исследовательской работы, показывая постепенное преодоление трудностей и поиски верного метода.
Читатель, наверное, понял, что речь у нас сейчас идет о научно-популярной, научно-художественной и научно-фантастической литературе для детей разного возраста.
Грызть гранит или наслаждаться захватывающими приключениями? Формула Симона Львовича Соловейчика — учение с увлечением — (у него есть замечательная книга под этим названием) по-прежнему актуальна. И сегодня школьная премудрость не так часто вызывает восторг у школьников. Не потому, что основы наук трудны для понимания, а потому, что весьма часто они подаются как нечто далекое от реальной жизни, бесчувственное, абстрактное.
Оказывается, математика, физика, химия, биология — это не занудство и не скукота, а здóрово и понятно. Чтобы изучение наук не превратилось в зазубривание сухих правил, а стало любимым занятием, нужно совсем немного — открыть интересную книгу. Есть книги, которые превращают учебу в захватывающее приключение.
Да, да. Существует точная и притом увлекательная наука. Яков Исидорович Перельман (1882 – 1942), популяризатор физики, математики и астрономии, один из основоположников  увлекательной науки, объяснял, почему так важна научно-художественная литература (она-то и играет роль «волшебной палочки»).
Я. И. Перельман говорил о том, что зачастую человек рано утрачивает драгоценную способность удивляться, а именно она побуждает интересоваться вещами, не затрагивающими непосредственно нашего существования. Постепенно все то, что занимало человека, когда ему были новы все впечатления, становится привычным и перестает привлекать внимание.
Между тем, познавательный интерес служит своеобразным трамплином к  познавательной деятельности. Он является опорой эмоциональной памяти, средством запоминания особенно трудных разделов и тем учебных курсов. Им мобилизуется внимание и волевые усилия.
Это богатое своими последствиями чувство удивления вызывают у юных читателей лучшие научно-популярные книги.
Удивление влечет за собой вопрошание и, наоборот, неотразимые вопросы вызывают к жизни удивление привычным. Поэтому великие популяризаторы науки начинают диалог с читателем с «цепляющих» вопросов.
«Почему вода тушит огонь? - Один мой знакомый ответил: "Тушит потому, что мокрая и холодная". Да ведь керосин тоже мокрый и холодный, а попробуйте керосином огонь потушить! Нет, лучше не пробуйте: придется пожарных звать. Видите, вопрос простой, а ответить на него не так-то легко.
А бывают ли стены из во ... Читати далі »

Категория: Педагогічна кухня | Просмотров: 1225 | Добавил: kolinko | Дата: 02.07.2011 | Комментарии (1)

С.В. Филатов,
директор МОУ "СОШ № 88" г. Северск Томской обл.
В авторитарной системе управления образовательного учреждения, доставшейся в наследство от прошлого, основным методом воздействия на подчиненных было издание приказов, а главными добродетелями сотрудников считались порядок, точность и послушание. При этом позиция и роль руководителя по отношению к учителю, учителя – к ученику, родителей – к ребенку определялись следующим образом: он – главный носитель информации, вся власть и ресурсы сосредоточены в его руках, а находящийся ниже на иерархической лестнице участник событий обязан беспрекословно выполнять приказы и распоряжения. Если подчиненный предпринимал попытку поучаствовать в процессе принятия управленческих решений, критически оценить происходящее, это вызывало негативную реакцию его начальника.
Авторитарный руководитель образовательного учреждения должен был знать обо всем, что происходило в его "ведомстве", вплоть до любой мелочи. Вместе с тем, сосредоточив всю власть и ресурсы в своих руках, именно руководитель нес ответственность за деятельность организации, сотрудники были отчуждены от результатов своего труда. Попытка ввести новую систему оплаты труда, чтобы повлиять на его результат, давала временный эффект. Для повышения качества не только образования, но и управления им необходимо было поделиться властью, ответственностью за принимаемые ре­шения.
Сегодня ситуация кардинально изменилась – от педагога, ученика требуется именно критическое соучастие, содумание. Учитель (ученик), заглядывающий в глаза руководителя (учителя) с надеждой на похвалу за выполненное поручение или с тоской за наказание, не в состоянии обеспечить эффективный и результативный процесс образования и воспитания.
В современной школе каждый должен принимать участие в управлении. Педагоги и родители – в управлении школой, ученики – процессом своего образования. Только в этом случае они смогут принять на себя ответственность за результат обучения и образования, будут вносить вклад в эффективную и успешную работу школы. Руководителю (директору, учителю, классному руководителю, родителю) отводится роль координатора всех усилий в направлении общих целей, а основными методами его работы становятся консультирование, организация сопровождения, мотивирование, технология делегирования полномочий.
Реализация компетентностного подхода в современном образовании
В "Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года" говорится о том, что общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образования. Тем самым концепция ориентирует систему образования на реализацию компетентностного подхода.
Если прежде компетентностный подход к профессиональным качествам работников образования носил декларативный характер, то в настоящее время он предусмотрен правовой нормой. Приказом Минздравсоцразвития от 14.08.2009 № 593 утвержден новый раздел Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих "Квалификационные характеристики должностей работников образования", в котором определены требования к знаниям работников образования*. Так, теперь, помимо прочего, они должны знать:
 • приоритетные направления развития образовательной системы РФ;
 • законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
 • методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);
 • современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;
 • технологии диагн ... Читати далі »

  Категория: Педагогічна кухня | Просмотров: 1478 | Добавил: kolinko | Дата: 24.06.2011 | Комментарии (2)

Вовчук I. С.,
учитель початкових класів,
Запорiзький НВК "Еврика"

Підручники, зошити, пустотливі учні, веселі дзвінки, перевірка щоденників, зустрічі з батьками, цікаві уроки, складні контрольні роботи - все це - моя улюблена робота! Я - Педагог!

Скільки себе пам'ятаю, завжди мріяла стати вчителем. Ця професія здавалася мені самій цікавою, захоплюючою, необхідної людям і, якщо можна так висловитися, самої трепетною з усіх відомих мені професій. Я пишаюся тим, що я - Учитель.
Але час не стоїть на місці. Колись фантасти пророкували людству XXI століття, як час грандіозних змін. І ось він - XXI століття - і вже не фантастика, а час стрімких нововведень, приголомшливих змін, глобальної перебудови всього світу, технічного перевороту. І я повинна шукати нові шляхи для того, щоб діти XXI століття вірили мені і йшли за мною.
Мої учні - це жителі нового XXI століття. Як же це складно, цікаво, відповідально, захоплююче - вести в життя нове покоління! Думаючи над тим, за що мої учні цінують, поважають мене, впевнена, що не за мої методично збудовані, цікаві уроки, на яких діти навчаються серйозної наукової роботи. Не за те, що я добре володію технічними новинками і застосовую їх на уроках для збагачення освітнього середовища - адже багато хто з них в десятки разів краще знають комп'ютер. Не за те, що я освічена людина і можу дати відповіді на їх каверзні питання - в наш час інформаційне поле зростає і неможливо знати все. Не за те, що я обираю демократичний шлях для роботи з молоддю і вислуховую їх думку з усіх питань. Хочеться вірити, що після закінчення школи вони прийдуть до мене, і ми разом згадаємо не дати, терміни і поняття, а зовсім інше.
Мені б не хотілося стати для нього, цього нового покоління XXI століття, просто "наглядачем", який щодня відміряє час, проведений ними в стінах школи. Я всіма силами показую дітям, що кожного з них я дуже чекаю, що наш клас має потребу в них! Ось, що вони цінують сьогодні, жителі XXI століття.
Я мрію, щоб кожен із них було комфортно в класі. Як же можна не помітити, що Настя змінила зачіску, Микита не виспався, а у Гліба перша любов! "Досконалість складається з дрібниць" - девіз Коко Шанель можна сміливо застосовувати в педагогіці. Впевнена, що діти цінують моє уважне і трепетне ставлення до них.
У школі діти повинні вчитися не лише вигравати, бути переможцями в XXI столітті. А якщо не всім це дано? Провести учнів через всі можливі ситуації - від образливої поразки (таке буває) до гучних перемог і навчити їх з честю вирішувати складні життєві рівняння - це одна з найголовніших педагогічних завдань! І "2" і "12" - однакові за важливістю ступені на цьому шляху. У нашому класі є тека, де зберігаються дипломи та грамоти за все пройдені нами разом ігри та змагання! Ми часто згадуємо роздертими в кров коліна на смузі перешкод і всього лише 4 місце на міській «Зірниця». А потім переможний марш на Параді Перемоги, як знак того, що ми змогли! У такі моменти і з'являється повага до педагога за те, що об'єднав і навчив йти з гордо піднятою головою.
Думаю, що вже зараз мої діти цінують у мені те, що я завжди, що б не сталося, їх вислухаю. Я збережу секрет. Чому в Даші очі на мокрому місці вже 3 день? Тому що очі в неї приголомшливого сірого кольору, а Коля заявив, що дівчинка красива тільки тоді, коли очі в неї синього кольору! Я допоможу їй і навчу її пишатися своїм кольором очей. Сьогодні, коли дефіцит дорослого уваги стає актуальною проблемою XXI століття, діти цінують те, що я готова їх почути.
Здається, що в XXI столітті мене можна оцінити за те, що я цікава особистість. Наш бурхливе століття - це відмінна можливість для саморозвитку, чим я не втомлююся займатися. Вважаю, що особистий приклад є надзвичайно важливим в освіті. Я дуже люблю читати сучасних авторів, слухати музику. Займаюся вихованням своїх чотирьох дітей. Велике задоволення приносять мені заняття квітництвом. Я активна, енергійна, легка на підйом. Впевнена, що за це мене цінують мої три сина і моя улюблена дочка. А вже до їх думку, дітей XXI століття, я прислухаюся завжди, обговорюючи складні шкільні ситуації з сином (йому пішов 16 рік).
У моїй професії в XXI столітті може змінитися багато чого. Підручники стають електронними. З'являються електронні журнали, інтерактивні дошки. Домашні роботи можна не писати, а друкувати на принтері. Спеціальні програми самостійно роблять математичні розрахунки, допомагаючи учням. Оцінки та розклад уроків учні та їх батьки можуть побачити на шкільному сайті. Усні випускні іспити замінило незалежне тестування. Але я - Учитель - це незмінно. А це означає, що в XXI столітті мене будуть оцінювати за щасливі очі моїх дітей під час уроків, за моє душевне і ніжне ставлення до кожної дитини, за те, що кожного ранку мої діти з радістю біжать до школи.
За матеріалами: Освіта.ua

Категория: Педагогічна кухня | Просмотров: 1075 | Добавил: kolinko | Дата: 11.06.2011 | Комментарии (0)

Здесь нет традиционных классов и принудительных занятий, а главное, нет соседа по парте, с которым ты обязан сидеть только потому, что так сказал учитель.
Во время занятий ребята разбиваются на так называемые семьи, в кругу которых самостоятельно изучают школьную программу. Старшие всегда помогают младшим, а к помощи учителя прибегают только тогда, когда уже и семья помочь не в силах. 
Утро ребят начинается с оценки своего настроения. В течение дня они занимаются йогой, психологическими тренингами и изучают скорочтение, а иногда даже могут дружно поспать.
В этой школе никто и никогда не списывает. Во время контрольной учебник и тетрадь лежат на столе, но дети этим не пользуются. Потому что незачем.
Их никто не заставляет ходить дружными рядами, выходить к доске и тянуть руку.  Они хоть и маленькие, но уже достаточно самостоятельные люди, которые понимают, что учёба – это не наказание, учёба – это удовольствие.
 

Категория: Педагогічна кухня | Просмотров: 1115 | Добавил: kolinko | Дата: 28.05.2011 | Комментарии (0)

Н.Л. Галеева,
канд. биол. наук, доц.,
почетный работник общего образования РФ,
зам. зав. кафедрой управления образовательными
системами ФПК ППРО МПГУ, г. Москва
 
После определения целей для ученика, проектирования окончательной зачетной работы и собственных целей учителю необходимо оценить ресурсы, имеющиеся у него и ученика для реализации поставленных целей.
На этом этапе работы необходимо:
·оценить достаточность дидактических средств, необходимых для достижения поставленных целей (тексты работ для промежуточной диагностики, материалы для практических работ, наличие слайдов или видеофрагментов, возможность проведения экскурсий по теме и т. д.);
·отобрать или создать недостающие материалы – спроектировать промежуточную диагностику, дифференцированные задания для самостоятельных работ и т. д.
Проектирование временной структуры учебной темы (модуля):

Категория: Педагогічна кухня | Просмотров: 1085 | Добавил: kolinko | Дата: 14.03.2011 | Комментарии (1)

Н.Л. Галеева,
канд. биол. наук, доц.,
почетный работник общего образования РФ,
зам. зав. кафедрой управления образовательными
системами ФПК ППРО МПГУ, г. Москва
Как учителю грамотно сформулировать цели учебного занятия? Как на их основе планировать учебную деятельность так, чтобы стимулировать рост познавательного интереса обучающегося? Автор статьи предлагает модульную технологию планирования учебной темы, разработанную им на теоретической основе классической российской дидактики с применением основ современного педагогического менеджмента, которая апробирована и с успехом применяется многими учителями Москвы.
Открытость учебного занятия как системы требует от учителя-практика не только глубоких знаний основ дидактики, но и целостной системы умений. Среди них важнейшими являются умения проанализировать потоки учебной информации, далее – оценить дидактический потенциал в реальных условиях, спрогнозировать результат использования, организовать материальное воплощение информации, а затем снова проанализировать, но уже результат воплощения учениками новой информации в практику.
В процессе повышения предметно-методологической компетентности учителя освоение новых и модернизация уже наработанных годами идей важное, а иногда и решающее значение имеет уровень владения учителем навыками оптимизации рутинной ежедневной работы. И здесь мы сталкиваемся с умением учителя управлять: временем – своим и ученика, пространством учебного процесса, которое практически всегда представлено пространством учебного кабинета. По данным наших наблюдений, из всех профессиональных компетенций современного учителя именно высокий уровень управленческих умений – анализировать, планировать, организовывать реализацию и оценивать результаты блока учебных занятий или одного урока как целостной системы – оснащает учителя "средствами навигации" в океане профессионально значимой информации.
Модульная технология планирования учебного процесса (адаптированный вариант технологий Эрдниева П.М. и Монахова В.М. для этапа подготовки учителя к учебному занятию) – одна из возможностей помочь учителю оптимизировать свою работу. Эта технология обучает учителя умению грамотно ставить цели учебного занятия или блока занятий (учебного модуля) и организовывать процесс, основанный на этих целях.
Именно цели являются системообразующим компонентом в любом социальном проекте, к которым относится и учебное занятие. Правильно поставленные цели свяжут невидимыми, но вполне ощутимыми и для учителя и для ученика, нитями содержание, средства, методы в единый процесс, обес­печат учителю критерии для оптимального выбора способов и форм их достижения и диагностики. А для ученика грамотно поставленные цели станут основой для самоформирования учебно-познавательной мотивации не только на результат, но и на деятельность.
Как учителю грамотно поставить цели, используя управленческие навыки анализа и планирования? Как спроектировать цели операционально и диагностично? Как планировать учебную деятельность ученика на основе поставленных целей так, чтобы каждый этап деятельности ученика, с одной стороны, поддерживал уже возникший интерес и с другой – служил ему стимулом к росту познавательного интереса?
Процесс проектирования целей отражает концептуальную позицию учителя, а порой и всей конкретной школы по отношению к ученику. Если учитель, основываясь на обязательном минимуме, прописывает цели учебной темы или урока сначала (или даже только!) для себя, то он ставит ученика в положение бредущего в темноте за кем-то, кто знает куда идет, но ему не сообщает.
В подавля ... Читати далі »

Категория: Педагогічна кухня | Просмотров: 2067 | Добавил: kolinko | Дата: 12.03.2011 | Комментарии (0)

Дворцова Наталия Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент Института дополнительного профессионального образования Саратовского государственного университета,
Чанилова Наталия Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой педагогики Саратовского института повышения квалификации и переподготовки работников образования

Понятие «продуктивное обучение» в современном образовании понимают двояко. Большинство педагогов используют это словосочетание для обозначения эффективности работы школы. Но множится и число специалистов, трактующих его как процесс образования ребенка через практическую деятельность, через получение им конкретного продукта своего труда в ходе самостоятельно активной деятельности. Главная особенность подобного обучения — создание учениками (и учителем) личностной образовательной продукции: интеллектуальных открытий, изобретений и конструкций, задач, гипотез, правил, исследований, поделок, сочинений, программ обучения, проектов и т.п. Хотим дать заинтересованным читателям несколько советов о том, как приступать к внедрению в практику работы школы идей продуктивного обучения.

Начинать следует с диагностики

Поскольку идеи продуктивного обучения базируются на педагогике сотрудничества, мы рекомендуем начать работу с диагностики отношений между педагогами, учащимися и родителями, ценностных ориентаций и ожиданий, степени их удовлетворенности образовательным процессом.

Для этого можно использовать разнообразные диагностические методы: наблюдение, интервьюирование, анкетирование, ранжирование, неоконченное предложение, создание ситуаций свободного выбора. Анализ полученных результатов поможет соотнести потребность во внедрении идей продуктивного обучения и степень реальной готовности школы. Можно прогнозировать, что школы с авторитарной системой управления не примут принципы такого обучения прежде всего потому, что последние ориентированы на свободные, демократические, гуманистические основы образования.

Если же ключевые позиции продуктивного обучения и школы совпадают, а коллектив выражает готовность включить в свою работу его формы и методы, то начало всему может положить встреча педагогов и учащихся старших классов, например «Ринг выпускников», проводимый в форме вопросов и ответов. Отрытый диалог поможет определить круг проблем, связанных с изменениями в системе работы школы. Причем мы настоятельно рекомендуем обратиться вначале именно к старшеклассникам, поскольку их опыт школьной жизни может способствовать более мягкому протеканию адаптационного ... Читати далі »


Категория: Педагогічна кухня | Просмотров: 1924 | Добавил: kolinko | Дата: 24.12.2010 | Комментарии (3)

Новикова Татьяна Геннадьевна, 
зав. кафедрой развития образовательных систем,
Прутченков Александр Сергеевич,
профессор кафедры развития образовательных систем,
Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования

Анализ материалов эксперимента по введению предпрофильной подготовки и профильного обучения в части использования технологии «Портфолио» показал, что в регионах используются различные модели и варианты, но при этой систематизации как в отдельных школах, так и в муниципальных образовательных сетях допускаются ошибки, способные негативно повлиять на отношение к самой технологии «Портфолио» и привести к педагогическим «сбоям». Обобщив уже имеющийся опыт, мы хотим предостеречь наших коллег и помочь им избежать трудностей, с которыми уже столкнулись педагогические коллективы, семьи и сами школьники. С этой целью мы систематизировали выявленные в педагогической практике экспериментальных регионов ошибки.

Первая группа ошибок связана со сбором материалов портфолио

Ошибка первая: нарушение принципа добровольности при сборе документов и формировании портфолио. При сборе официальных документов, творческих работ, самоотчетов о социальной практике, а в дальнейшем при оформлении состава портфолио родители и педагоги пытаются включить в него материалы без учета мнения самого ребенка. При этом взрослые опираются лишь на свои предпочтения и свое мнение о способностях и интересах ребенка. Это объясняется естественной позицией взрослого, который считает, что он лучше самого ребенка знает, что ему нужно, и готов более «объективно» и «целесообразно» представить необходимый материал в портфолио ребенка.

Рекомендации: при сборе материалов и оформлении портфолио должен использоваться только принцип добровольности (прежде всего с точки зрения ребенка). Школьник, который занимается сбором материалов для своего портфолио, сам лично решает, какие именно документы и материалы он помещает в папку своих личных достижений. Еще раз подчеркнем, что это должно стать ведущим принципом работы с портфолио. Ни в коем случае нельзя принудительно (без согласия самого ребенка) включать материалы в его портфолио, особенно на финальной стадии, когда ребенок предъявляет свои достижения при поступлении в профильный класс или в приемные комиссии вуза, техникума, в отдел кадров фирмы или предприятия, куда он подает заявление о приеме на работу. Данное педагогическое требование является важнейшим при сборе материалов. Оно, к сожалению, часто нарушается взрослыми, стремящимися сделать помещаемую о ребенке информацию, с их точки зрения, более «объективной» и «объемной».

Ошибка вторая: сбор материалов вместо ребенка, «по его поручению». В данном случае сбором документов и материалов занимается не сам ребенок, а по «его поручению» или даже «требованию» только родители или другие родственники. Ребенок хочет, чтобы у него был свой портфолио, но заниматься им у него «нет времени». Объясняется это тем, что, во-первых, у большинства учащихся, к сожалению, нет элементарных навыков самоанализа и систематизации, а во-вторых, определенным страхом, что он что-то не сможет или сделает «не так, как надо». Поскольку это достаточно официальный комплект документов, который может повлиять на выбор профиля обучения в старших классах, а может быть, даже при поступлении в вуз, то школьник подсознательно стремится переложить ответственность на плечи семьи, надеясь, что его родители сделают все более «правильно».

Рекомендации: при сборе материалов и оформлении портфолио, разумеется, нужна определенная помощь и поддержка родителей и других взрослых, но полностью подменять ребенка в этом процессе ни в коем случае не с ... Читати далі »


Категория: Педагогічна кухня | Просмотров: 1967 | Добавил: kolinko | Дата: 14.11.2010 | Комментарии (5)

Шиварев Павел Васильевич,
МУ ИМЦ Кировского района г. Екатеринбурга, директор


Вход в любую ситуацию с любой установкой, кроме образовательной - ошибочен
К.Ф. Гаврилов, разносчик пенсий
 «Умный любит учиться, а дурак - учить» (А.П.Чехов). Ироничен был Антон Палыч, ничего не скажешь. Много понимал  и много грустил....
Однажды, в 1996 году,  кажется,  я попросил одного учителя провести в моем классе  урок по Грибоедовскому  «Горе от ума». «Хорошо», - ответил он,   «с этим произведением я как раз не разобрался»…
Не знаю как детям, мне этот урок запомнился надолго. Было ярко, интересно, неожиданно,  по- настоящему,  здорово.
Вскоре  он  ушел из школы…. Теперь рукоположен священнослужителем в храме в одном из сел Свердловской области.  И этот случай не уникален. Их много таких - ушедших из школы (или не пришедших в нее), потому, что учиться любили больше, чем учить.  Он ушел, а я  тогда остался.  Может быть как раз потому, что  хотел учить…
Нет, конечно, я бы не самым плохим учителем, многие даже полагали что хорошим. Ну, там высшая категория,  авторская программа, сертификаты всякие, корочки-шморочки, победы в конкурсах…  Дети опять же хорошо относились. Слава Богу, что закончилась моя учительская карьера до нацпроекта, а то, поди, еще и 87 рублями бы соблазнился.
Вот интересно,  ... Читати далі »

Категория: Педагогічна кухня | Просмотров: 1120 | Добавил: kolinko | Дата: 12.10.2010 | Комментарии (3)

Людмила Кожурина

А ведь именно от них во многом зависит качество образования

Сегодня отовсюду звучит: будут новые требования к качеству образования, будет комплексная оценка академических достижений ученика – не только знаний, но и компетенций, способностей. На оценке качества сегодня многое завязано: оплата труда, аттестация, аккредитация, финансирование. Однако, по мнению специалистов, у нас «отсутствует необходимая комплексность в подходах к измерительным процедурам, нет достаточно обоснованных критериев и показателей эффективности образования».
То есть оценивать-то мы оцениваем и решения принимаем, но… не совсем правильно.

 Знать не знаю, ведать не ведаю

Это как искушение героя в сказке: отдай то, чего дома не знаешь. Он соглашается: «Чего я дома не знаю? Все знаю». А там сын родился.
Обществу говорят: ЕГЭ, ГИА, тестирование учебных умений в начальной школе – это всего лишь внешний мониторинг эффективности образования. Притом саму школу развернули к этой цели всем корпусом, целиком сосредоточив на расчерченных клеточках разного рода тестов. О ребенке забыла? Сама виновата.
В конце декабря заговорили: оценить-то качество при помощи ЕГЭ оценили, а вот зачем? С успешностью обучения в вузе эта оценка, как выяснилось, не коррелирует. А те, кто в вуз не собирался, вообще за сертификатами не явились (есть и такой процент статистики по ЕГЭ). Задумались о дополнительных испытаниях при приеме на высококонкурсные (не только творческие) направления. О создании тестовых материалов, носящих не предметный характер, а проверяющих уровень развития способностей, необходимых для дальнейшего успешного обучения в высшей школе.

Принеси то, не знаю что

То есть наверху поняли: учить творческому подходу, умению улавливать суть проблемы, анализировать информацию – быть личностью – все-таки надо. И не только ради перспективности абитуриентов, поступающих в 24 ведущих вуза страны, хотя и это актуально: 90% студентов 1-го курса технического университета не знают таблицу умножения на 7, 8 и 9, как свидетельствует преподаватель. Притом говорит: проблема не в самой безграмотности, а в неспособности представителей поколения Next к осмысленным действиям и ответственным поступкам. Т ... Читати далі »


Категория: Педагогічна кухня | Просмотров: 1021 | Добавил: kolinko | Дата: 28.08.2010 | Комментарии (1)

Ушаков Константин Михайлович,
доктор педагогических наук, профессор Академии
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования
      Недавно прочитанный доклад по результатам исследования, проведенного компанией McKinsey&Company*, произвел на меня сильное впечатление. Поразила не столько новизна - после пятнадцати лет реформ многое интуитивно понятно и так. Поразило, что, оказывается, образовательная политика может опираться на исследования и полученные в их результате данные. К сожалению, в наших обстоятельствах это выглядит иначе. Политика в области образования, по моему ощущению, опирается скорее на эмоции и корпоративные интересы, которые часто бывают иррациональны.

Но вернемся к исследованию. В его рамках проанализированы 25 наиболее успешных образовательных систем, действующих сегодня в мире (Россия увы, в их число не входит и в докладе не упоминается). Выяснялось, есть ли что-либо общее между системами, действующими в различных частях света - Европе, Азии, Северной Америке. Последнее очень важно, так как общее искалось среди систем, принадлежащих разным культурам, имеющим разные традиции. Для нас эта работа, на мой взгляд, бесценна, потому что в большинстве этих стран проводились образовательные реформы, имеющие много общего с тем, что делается в нашей стране сегодня.

          Позиции, нуждающиеся в осмыслении

Сначала несколько обескураживающая информация.

Итак, не обнаружено сколько-нибудь заметной связи между стоимостью обучения одного ребенка в школе и качеством (результатами) обучения.

Поскольку определенную часть в стоимости обучения составляет заработная плата работников школы, мы получаем парадоксальный, на первый взгляд, вывод: сколько ни повышай оплату труда, все равно искомый результат, то есть качество обучения, мы все равно не получим.

Замечу, что наблюдения проводились в течение 35 лет, за это время стоимость обучения возросла в два с лишним раза.

Еще один поразительный итог исследования: не обнаружено сколько-нибудь заметной связи между количеством детей в классе и качеством обучения.

Тут надо заметить, что такая связь существует для младших школьников, правда, изменение качества в лучшую сторону не очень значительное. Напомню, что наблюдения проводились в течение 35 лет и за эти годы наполняемость классов уменьшилась примерно в 1,8 раза.

При этом понятно, что «качество» - измеряемая величина, и существует широкий спектр инструментов его измерения.

... Читати далі »


Категория: Педагогічна кухня | Просмотров: 1460 | Добавил: kolinko | Дата: 30.06.2010 | Комментарии (2)

Самигуллин Габдулхай Халилович, кандидат биологических наук,
доцент, ректор Института непрерывного педагогического образования,
Багавиев Ильгизар Имамович, заместитель главного редактора журнала «Наука и школа»

Будем откровенны: современная педагогическая практика далеко не идеальна. Изъянов и в обучении, и в воспитании хватает даже в самых благополучных учебных заведениях. Но как мы реагируем на них? К сожалению, довольно часто предпочитаем закрывать глаза. К примеру, посетив урок, который по многим причинам не заслуживает доброго слова, мы вместо требовательного разбора ошибок и упущений ограничиваемся лаконичной благожелательной оценкой: мол, все нормально. Чем вызвано такое отношение?

Иногда оно объясняется правилами педагогической этики: не следует ставить коллегу в неловкое положение. Порой просто действует трезвый расчет: сегодня я дам волю своим чувствам, а завтра разнесут в пух и прах самого меня. Сказывается и влияние существующей системы аттестации: нынешний член экспертной группы через год, возможно, окажется в числе аттестующихся, и тогда ему припомнят все. К тому же критика учебного процесса и работы педагога требует более серьезной научно-методической подготовки, поэтому игнорирование недостатков может быть проявлением слабой подготовки самого проверяющего. Впрочем, вне зависимости от того, под воздействием каких факторов мы не замечаем ошибки и недостатки, это явление остается почти массовым и не способствует совершенствованию образовательной практики.

До настоящего времени недостатки учебно-воспитательного процесса не стали предметом пристального внимания школьных администраторов, педагогов-практиков и ученых. Не проводятся специальные исследования, не изучаются их причины, а неизвестность причин делает неэффективным работу по их преодолению. Нет также классификации недостатков и ошибок с точки зрения степени и характера их воздействия на эффективность учебно-воспитательного процесса. Все это делает актуальной задачу специального изучения причин и способов преодоления недостатков, изучения их иерархии по степени наносимого вреда. Естественно, при этом важно помнить, что любой недостаток в конечном счете оказывает негативное воздействие на эффективность учебно-воспитательного процесса и отражается в системе знаний, умений и навыков учащихся. Поэтому есть необходимость комплексного обследования недостатков с участием всех субъектов образовательного процесса.

Самый поверхностный взгляд на типичные недостатки педагогического процесса обнаруживает, что они отличаются не только источниками возникновения, но и способами преодоления. Одни из них легко исправить, другие для конкретного учителя непреодолимы (например, неспособность поддерживать дисциплину на уроке). Остановимся на наиболее типичных изъянах учебно-воспитательного процесса.

Первопричина - недостатки обучения в вузе

Слабое владение содержанием науки, лежащей в основе учебного предмета. Это один из самых серьезных недостатков в деятельности педагога. Первопричина - недостаточная подготовка в вузе. Как правило, об этом не принято говорить, но встречается повсюду, во всех образовательных учреждениях. Возможно, незаметен родителям, тем более учащимся, и может остаться вне внимания руководителя, не являющегося специалистом в этой области, и коллег, преподающих другие предметы. Другие источники возникновения - преподавание предмета без соответствующего образования, скажем, историк ведет географию; отсутствие в руководстве образовательного учреждения специалиста соответствующей специальности (например, все руководители преподают гуманитарные предметы и им, естественно, сложно судить о качестве преподавания физики или математики). Преодоление трудоемко, требует значительных усилий: это или самостоятельное углубление знаний и ликвидация пробелов в вузовском образовании, или получение второго высшего образования. Может быть основанием для признания учителя профнепригодным.

Серьезный вред приносят поверхностные знания по педагогике и психологии. Этот недостаток явно не проявляется в учебном процессе, потому часто остается вне поля зрения и проверяющих, и посещающих уроки, однако опосредованно влияет на качество всей деятельности педагога. Преодолим либо самостоятельным углублением своих знаний, или обучением на курсах повышения квалификации. Редко становится предметом обсуждения проверяющих или изучающих ... Читати далі »


Категория: Педагогічна кухня | Просмотров: 1529 | Добавил: kolinko | Дата: 02.06.2010 | Комментарии (2)

Никонов Владимир Дмитриевич
В последнее время на страницах педагогической печати появились вопросы типа: «Что значит хороший директор школы?». И ответы: «Хороший директор — это...». Причем «это» часто обозначается всего лишь одной фразой: «Хороший директор — это тот, кто умеет определить зону ближайшего развития своего коллектива». Вот так категорично и однозначно. Отсюда следует, что все, кто почему-то не в состоянии определить эту злополучную «зону», относятся к «плохим директорам». Не слишком ли круто?
Я не знаю более многогранной и сложной деятельности, чем директорская. Даже такой формальный документ, как его квалификационная характеристика, не умещается на печатной странице, не говоря уж о региональных аттестационных разработках требован и и к той или иной категории. А тут, не мудрствуя лукаво, определяют качества руководителя школы всего одной фразой!
Ведь речь-то идет не о безобидных бытовых оценках. Съел кашу — хороший мальчик, не съел — плохой. Купила мама игрушку — хорошая, не купила — плохая. Разве можно с такими примитивными, детсадовскими мерками подходить к руководителям школ? Вспоминаю беседу с директором небольшой сельской школы. Разговор идет как-то тяжело. Чувствуется, что мой собеседник чем-то озабочен и все мои попытки вызвать его на обсуждение проблем ни к чему не приводят. В чем же дело? Наконец выясняется. «Да вы понимаете, уже целую неделю ничего не могу сделать с кухонной плитой, не работает», сокрушенно признается собеседник. Ушел я неудовлетворенный, а потом подумал: а ведь действительно для него это очень важно. Надо кормить детей, а как без плиты-то! И, наверное, починка плиты для него куда значимее, нежели какая-то зона какого-то развития. Что же, на таком основании зачислить его в плохие директора? Ведь школа-то, как я выяснил, совсем неплохая, и учителя, и ученики относятся к своему директору с любовью и уважением.
Ну а если даже налицо четкое определение этой самой зоны? Стало быть, директор уже, безусловно, хорош?
Директор средней школы районного центра, человек энергичный, сумел преобразовать свое учебное заведение в гимназию. Потрачены огромные усилия на разработку целей, задач. В школьных документах отражены все модные сегодня педагогические термины — концепция, модель, зона ближайшего развития. Главное — создание в районном центре своей интеллигенции. Все хорошо, но как-то не учли того, что в этом райцентре все задействовано вокруг одного лишь предприятия, и ясно, что социум не в состоянии поглотить такой отряд интеллектуалов. А вот другой пример. В пыльной, ковыльной степи стоит соляной заводик, рядом — соляные прииски. Поселок с довольно примитивной инфраструктурой, а в центре — средняя школа с небольшим контингентом учащихся. Директор школы — пожилой, мудрый человек, влюбленный в свою степь. Рассказывает: «Побывал однажды в Москве, увидел, что вся земля закована в камень, асфальт. Так обидно стало за землю, чуть не заплакал. Больше не поеду». Но еще больше любит он свою школу. Правда, пока еще в ней нет компьютеров, но столько любви и доброты вложено в элементарную школьную утварь, что диву даешься. И дети, и родители идут в свою школу, как в храм.
Позволю себе еще один пример. В школе проходит «круглый стол» по проблеме внутришкольного управления. Ведет его директор. Рассказать ему есть о чем. На месте старого школьного здания не так давно возникло новое, прекрасно оборудованное и благоустроенное. Два спортивных зала, столовая, кабинеты, актовый зал. Светло, чисто, просторно, отличная мебель. Когда разговор перешел к вопросам развития школы, задачам, то директор все чаще стал поглядывать на завуча, а вскоре и вообще передал бразды правления в его руки. Чувствовалось, что завуч тут чувствует себя гораздо увереннее. Умаляет ли это достоинство директора? Нисколько! Напротив, честь и хвала тому, кто реально оценивает возможности как свои собственные, так и своих сотрудников. В России больше шестидесяти тысяч школьных директоров. Убежден, что подавляющее большинство из них — люди думающие, болеющие за свое дело. Почти каждый стремится к тому, чтобы его школа была лучше других. Пусть не каждому это удается, но это еще не повод для пренебрежительного отношения к ним. Не знаю. как вам, но мне обидно. когда на протяжении последних лет и педагогическая наука, и чиновники от образования в своих психолого-педагогических рассуждениях крутятся лишь вокруг десятка именитых директоров, как будто других и нет. А ведь именно благодаря этим другим российские школы еще и сохраняют свое лицо в наше трудное и смутное время.

Категория: Педагогічна кухня | Просмотров: 1155 | Добавил: kolinko | Дата: 14.05.2010 | Комментарии (1)

1-20 21-25


Ми в соцмережах
       
 ОСВІТНЯ КАРТА МІСТА
(САЙТИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА) 
Освітня карта міста
Офіційні сайти


 Профспілка працівників освіти і науки

Інформаційні сайтиУправління освіти Миколаївської міської ради © 2018

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license