Меню сайтуВихід

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0


Користувачі на сайті:


Головна » До вершин професійної майстерності » Методичний супровід діяльності керівників » Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками
Методичні заходи для директорів [5]Школа молодого ЗДНВР [4]
Школа управлінської майстерності ЗДНВР [4]Методичні заходи для ЗДВР [4]
Консультації для ЗДНВР [2]Семінари [10]
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти [23]Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя [37]
Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками [13]Дидактичні й методологічні засади сучасного уроку [5]
Підвищення професійної компетентності вчителів [10]Школи - новатори [2]
Вебінари [176]


Батькiвськi збори в початковій школі. Успiшна адаптацiя першокласникiв до школи як умова гармонiйного розвитку особистостi
01.05.2011, 13:46
Мета: роз’яснити батькам, що фізичний розвиток ди­тини є своєрідною базою для психічного розвитку, а той, у свою чергу, є основою для соціально­го та духовного розвитку дитини; сформувати і у батьків правильне ставлення до виховання дітей у цьому напрямку та виховувати почуття відповідальності за кожний свій крок на землі, надати бать­кам рекомендації щодо формування у дітей здорового способу життя.
Учасники: батьки, класний керівник.
Підготовка: учитель вивчає психолого-педагогічну літерату­ру на тему зборів і добирає необхідні книжки та журнали для виставки; готує анкети та роздруковує необхідні рекомендації.
Список використаної літератури:
1.                 Інноваційні технології навчання в початковій школі / Автори-упорядники: В.П.Телячук, О.В.Лесіна.-Х.:Вид.група”Основа”: "Тріада+”,2007.-240с.
2.                 Довідник класного керівника в запитаннях та відповіддях /авт.-упоряд. М.Є.Канцедал, О.М.Кравцова.- Х.:Веста:Видавництво "Ранок”, 2007.-384с.
3.                 Н.Чирцова "Забезпечити дитині психологічну готовність до школи” щомісячний науково-методичний журнал "Початкова школа”  № 2(380) лютий 2001.- с.8-9
4.                 Ш.А.Амонашвили. Аксиомы гуманной педагогики. Лаборатория гуманной педагогики. - Донецк, 2009.- 31с.
5.                 Є.Б.Дяченко, В.В.Пономарьова "Організація роботи з батьками в початковій школі” науково-методичний журнал "Початкове навчання та виховання” № 26 (30) вересень 2004р.- с.2-9
 
 
Хід зборів
Школа — духовна колиска народу.
В.О. Сухомлинський
 
1. Знайомство.
   Шановні батьки! Я вітаю вас з початком навчального року.
   Всі 4 роки я буду працювати з  разом з Вами. Діти йдуть до школи з великим бажанням вчитися та розвиватися. Головне, щоб це бажання не згасло, щоб воно підігрівалося жадобою до знань, бажанням пізнати щось нове, незнайоме.
Що для цього потрібно? Жити одним життям з дитиною, кожний день розпитувати, що нового і цікавого  дізналася вона у школі, допомагати їй розібратися в тому, чого вона не може зрозуміти, контролювати виконання завдань. Все це робити з терпінням і любов’ю. Василь Сухомлинський казав: "У вихованнi все головне: i урок, i розвиток рiзнобiчних iнтересiв дiтей поза уроком, i взаємовiдносини вихованцiв у колективi.”
Тому зараз ми з вами познайомимося. Адже і вашим дітям потрібно знати один одного, щоб комфортно себе почувати в колективі. Для цього ми проведемо таку гру як "Мікрофон”. У символічний іграшковий мікрофон кожний представиться і скаже, що він хоче побажати своїй дитині у цьому класі.
Я розпочну першою: "Мене звати Олена Андріївна. Я хочу побажати вашим дітям, щоб вони зростали здоровими фізично і духовно, успішними та розумними.”
2. Гра "Мікрофон”.
"Мене звати ... Я хочу побажати своїй дитинi, яка йде у 1 клас ...". (Кожна мама чи батько, які присутні, висловлюють свої думки в мікрофон”.
Підсумок: багато хороших думок пролунало сьогодні. І головне, що ви всі хочете бачити своїх дітей здоровими, інтелектуальними, вихованими.
Проблемне питання: На вашу думку, хто має бути у центрі нашої уваги? (Відповідь: дитина)
3. "Мозковий штурм”
І у батьків, і у вчителів в центрі уваги дитина. (На дошку в центрі вчитель прикріплює листок на якому написано: дитина.) З однієї сторони дитина зростає у сімї і у неї є батьки. (На дошку вчитель прикріплює листок на якому написано: батьки.)

Чи можна вирішити всі завдання окремо? Отже, мета щодо виховання дітей і у батьків, і у вчителя однакова. Щоб виховати дитину такою, як ми хочемо, потрібно організувати творчу співпрацю вчителів, учнів, батьків у навчально-виховному процесі.
4. Інтерактивна вправа "Готовнiсть дитини до школи”.
З початком навчання у життi дитини вiдбувається дуже багато змiн. Це новi умови життя та дiяльностi, новi контакти, новi стосунки, новi обов’язки. Змiнюється соцiальна позицiя: був просто дитиною, тепер став школярем; соцiальний iнститут навчання i виховання: не садочок, а школа, де навчальна дiяльнiсть стає провiдною. Усе пiдпорядковується навчанню, школi.
Початок навчання у загальноосвітній школі супроводжується суттєвими змінами у системній діяльності дитини на психоемоційному, регуляторному, вегетативному рівнях.
Пристосування (адаптацiя) дитини до школи вiдбувається не одразу. Це досить тривалий процес, пов’язаний зi значним напруженням усiх систем органiзму. Лише через 5 - 6 тижнiв поступово пiдвищуються та стають бiльш стiйкими показники працездатностi, у дитини спадають напруження та тривожнiсть.
Кожен першокласник має свій індивідуальний бар’єр психологічної адаптації до зовнішніх впливів, що виявляються у прагненні досягти рівноваги між психологічними і соціальними потребами.
Залежно вiд стану здоров’я, сiмейної ситуацiї, відвiдування чи не вiдвiдування дитячого садочка, раціональної організації занять і режиму дня адаптацiя до школи має рiзний перебiг.
Легше проходить перiод пристосування до школи i краще справляються з розумовими та фiзичними навантаженнями здоровi дiти. Та сьогоднi лише 20—25 % дiтей iдуть до школи здоровими. Решта мають рiзноманiтнi порушення та вiдхилення у станi здоров’я.
Що ж вiдбувається в органiзмi дитини в першi днi навчання?
• Нестiйка працездатнiсть;
• дуже високий рiвень напруження серцево-судинної системи;
• низькi показники координацiї рiзних систем органiзму мiж собою;
• змiни функцiонального стану центральної нервової системи;
• рiзке зниження навчальної активностi;
• зниження працездатностi;
• до кiнця першої чвертi маса тiла зменшується у 60 % дiтей;
• скарги на втому, головний бiль, сонливiсть, погiршення апетиту, поганий сон;
• розгальмованiсть рухова або в’ялiсть, втома;
• розлади шлунково-кишкового тракту;
• пiдвищення артерiального тиску.
За результатами дiагностики на кiнець жовтня мiсяця 88% дiтей 1 класу мають високий рiвень адаптацiї, 12 % — середнiй рiвень адаптацiї.
5. Робота в групах.
Обговоріть в групі:
- Яка роль батькiв у подоланнi труднощiв, пов’язаних з адаптацiєю дитини до школи?
Завдання:
Напишіть на листках 2 поради, для інших батьків, що потрібно робити, щоб дитина успішно навчалася і почувалася в класі? (Кожна група виконує завдання та представляє. Всі поради вчитель прикріплюються на дошку. Вчитель робить висновок.)
Поради батькам:
• Дбати про здоров’я дитини.
• Допомагати у пiдготовцi до школи.
• Органiзувати робоче мiсце дитини.
• Привчати до охайностi й порядку.
• Привчати до самостiйностi.
•Заохочувати найменшi успiхи дитини у навчаннi й поведiнцi, використовуючи для цього слова-схвалення.
• Радiйте вашiй дитинi!
• Розмовляйте з дитиною спокiйним голосом.
• Будьте терплячими.
• Щодня читайте дитинi.
• Заохочуйте зацiкавленiсть та уяву дитини.
Висновок:
Психологічна підтримка дитини батьками – одна з основних і важливих умов позитивного адаптаційного періоду.
6. Повiдомлення вчителя "Режим дня першокласника”.
- Дитина пiшла в перший клас…
Вiдбувається змiна провiдних видiв дiяльностi: мiсце гри поступово займає навчання. Новi обов’язки вимагають вiд дитини зiбраностi, затрат духовних i фiзичних сил. Ось чому так важливо розпорядок дня школяра продумати до найдрiбнiших деталей.
Розглянемо робочий день першокласника. (У кожного з батьків роздруковка "Режим дня”).
Пiдйом. Школяр має вставати о 7 годинi ранку. Наступнi 50 хвилин витрачаються на ранкову гiмнастику, воднi процедури, снiданок. Зарядка тонiзує нервову систему, полiпшує роботу серця, легень, сприяє гарнiй поставi. Снiданок дитинi потрiбен легкий, оскiльки попереду об 10 годинi 30 хвилин її чекає другий гарячий снiданок у школi. Нехай вдома дитина вип’є чай, з’їсть печиво, фрукти.
Дорога до школи. Батьки повиннi показати дитинi найбезпечнiший шлях до школи, постiйно нагадувати про дотримання правил вуличного руху.
Заняття у школi тривають до 12 год .
Для першокласникiв важливий денний сон протягом години.
Для вiдновлення зниженої на кiнець першої половини дня працездатностi доцiльний активний вiдпочинок. Молодшим школярам рекомендують перебувати на свiжому повiтрi не менше трьох годин в день. Це необхідно для того, щоб дитина росла здоровою.
Перед сном дитина має скласти в ранець все, що необхiдно для занять, пiдготувати одяг, взуття до наступного дня.
Сон. Першокласника рекомендують вкладати спати не пiзнiше 21.00. Щоб забезпечити достатньо глибокий сон, необхідно привчити дитину лягати i вставати завжди в один i той самий час; практикувати перед сном 20 - 30 хвилиннi прогулянки на свiжому повiтрi, спати при вiдчиненiй кватирцi.
Вiдхилення вiд режиму має бути розумним, iндивiдуальним для кожної дитини, але батьки завжди мають дбати про те, щоб сприяти дотриманню учнями основних режимних моментiв: глибокий i мiцний сон, повноцінне харчування, достатнє перебування на свiжому повiтрi, забезпечення загального розвитку дитини тощо.
Висновок:
Здоровя – не тільки відсутність хвороб або фізичних вад, а стан повного фізичного, духовного, соціального благополуччя. В житті має все бути в гармонії. Намагайтесь будувати своє життя і своїх дітей в гармонійному поєднанні всіх складових здоров’я. Адже, кожна людина – це неповторний світ. Яких потрібно берегти та плекати.
7. Заповнення анкети.
Пропоную, перевірити свою роль у вихованні дитини, заповнивши анкети. Відповідайте на питання анкети щиро і відверто, тому що результат будете знати тільки Ви. (На окремих аркушах роздруковані анкети для батьків. Вони читають анкети та виставляють бали. Потім вчитель роздає відповіді на анкетування.)

Результати анкети
100 – 150 балів.
Загалом Ви здатні іноді розуміти дитину. І навіть можете іноді пристати на її позицію. Якщо на питання анкети Ви відповідали чесно і теорія не розходиться з практикою, вас можна визнати взірцем, гідним наслідування.
50 – 99 балів.
Ви на правильному шляху. Тимчасові труднощі або конфлікти з дитиною можна розвязати, почавши із себе. Тільки не намагайтеся виправдатися нестачею часу або нестерпним характером нащадка. Вплив на нього і контроль над ситуацією у Вас є. Цим потрібно терміново скористатися. І не бійтеся втратити себе. Розуміти не завжди означає приймати. Але без цього розуміння ситуацію не виправити.
0 – 49 балів.
Співчуваємо Вам. Але ще більше Вашій дитині. Адже поруч з нею немає доброго старшого друга, якого вона потребує. І майте на увазі, дитина може знайти його на стороні. Поки улюблене, але зовсім незрозуміле чадо не відвернолося від Вас остаточно, терміново шукайте підхід. З іншого боку, можливо, потрібна допомога психолога або ... самої дитини. Повірте, немає нічого соромного у визнанні власної неправоти. Адже малюк Вам потім щиро скаже дякую.
8. Підсумок зборів.
Рефлексія
Закінчити  батьківські збори мені хотілося словами з аксіоми гуманної педагогіки  Ш.А.Амонашвілі.
"Уявіть Землю, яка летить в Космосі, і скажіть їй ласкаві слова; пошліть добрі думки своїм дітям; закриємо очі – і пошлемо вітання свої батькам; побажайте успіху вчителю, який стоїть перед вами. Хто прекрасно і широко мислить – той ростить свій дух.
Якщо дитина вам що-небудь принесе – обовязково похваліть зроблене і вона зробить ще. Складіть книгу, із сторінок які принесе вам дитина, скажіть, що ви дали друзям її почитати – створіть для кожного уявне штучне середовище.
Дитина повина бути впевнена, що вона всім потрібна і цікава.”
 
Дякую за увагу та працю! Бажаю Вам успіхів у навчанні та вихованні дитини.  До нових зустрічей.

Категорія: Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками | Додав: kolinko
Переглядів: 9722 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Ми в соцмережах
       
 ОСВІТНЯ КАРТА МІСТА
(САЙТИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА) 
Освітня карта міста
Офіційні сайти


 Профспілка працівників освіти і науки

Інформаційні сайти
Управління освіти Миколаївської міської ради © 2018

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license