Меню сайтуВихід

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Користувачі на сайті:


Головна » До вершин професійної майстерності » Методичний супровід діяльності керівників » Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя
Методичні заходи для директорів [5]Школа молодого ЗДНВР [4]
Школа управлінської майстерності ЗДНВР [4]Методичні заходи для ЗДВР [4]
Консультації для ЗДНВР [2]Семінари [10]
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти [23]Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя [37]
Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками [13]Дидактичні й методологічні засади сучасного уроку [5]
Підвищення професійної компетентності вчителів [10]Школи - новатори [2]
Вебінари [176]


Професійне зростання педагогів
01.02.2011, 20:06
Хто дорожить життям думки, той знає   дуже добре,
що справжня освіта – це тільки самоосвіта. 
Д. Писарєв
На сучасному етапі розвитку суспільства всі розуміють, що кожному громадянину необхідні універсальні знання, здатність вирішувати свої життєві та професійні проблеми. Ідею універсальної освіти  розглядають нині як головну умову розвитку особистості та суспільства в цілому. В основі цієї ідеї лежить здатність людини до безперервної освіти.
Науково-методичне збагачення
 Здатність до самоосвіти незрівнянно важливіша за своїми результатами та впливом на людину, ніж сама освіта у навчальному закладі. «Вчити самого себе» - гасло кожної особистості. Але найактуальнішим він стає для педагогів, бо внаслідок їхньої наближеності до молодого покоління здійснюється безпосередній вплив на розвиток особистості дитини. Особистісно зорієнтована самоосвіта педагога забезпечує підвищення педагогічної майстерності, а в результаті – безперервний саморозвиток особистості самого педагога і його вплив на розвиток особистості учня.
            В основі ефективної педагогічної діяльності  вчителів Миколаївського ліцею «Педагог»  лежить позитивна «Я – концепція» вчителя. Бо прийняття себе, розуміння себе, оптимістичне життєрадісне світосприймання – чи не головний провідний принцип забезпечення соціально-психологічних умов для зміцнення і збереження сприятливих тенденцій у самовдосконаленні та самореалізації особистості педагога. Позитивну «Я - концепцію» слід розглядати через взаємозв’язок, взаємозумовленість когнітивного, емоційно-ціннісного й поведінкового компонентів. На емпіричних показниках цих складників базується самоосвітня діяльність педагога як життєво творча сила його педагогічної майстерності.
Концепція самоосвітньої діяльності вчителя через позитивну «Я – концепцію»

Отже, «самоосвіта – це усвідомлена потреба в постійному вдосконаленні своєї професійної діяльності з акцентом на її соціалізацію, на створення умов для розвитку особистості і соціально значущих якостей особистості («Я - концепція») вчителя та особистості кожного учня».
Самоосвіта – постійна діяльність учителя, спрямована на розширення й поглиблення знань і вмінь, підвищення рівня предметної підготовки. Науково-методичний супровід професійного зростання педагогічних кадрів узагальнено в електронних порт фоліо вчителів.
  Шлях від епізодичної самоосвітньої діяльності вчителя до планової само усвідомленої самоосвіти пролягає через осмислення й створення особистості «Я - концепції». Самоосвітня діяльність учителя включає:
-         науково-дослідницьку роботу за проблемою;
-         вивчення наукової, методичної та навчальної літератури;
-         участь у колективних і групових формах методичної роботи;
-         вивчення досвіду своїх колег;
-         теоретичну роботу і практичну апробацію особистих матеріалів    тощо. 
Організація самоосвіти вчителя залежить від рівня його підготовки, визначення проблем, мети удосконалення його педмайстерності, вибору форм і способів узагальнення досвіду, опанування методики впровадження самоосвітньої діяльності через наступні етапи.
1.Діагностичний:
-         діагностика утруднень педагога;
-         розробка концептуальних основ;
-         участь у навчальних і установчих семінарах.
2.Організаційний:
- створення матеріальних умов;
- підготовка науково-методичних матеріалів, інструментарію;
- мотивація.
3.Практична:
- послідовне вирішення всіх завдань;
- моніторинг;
- корекція.
4.Узгальнюваний:
- дослідження ефективності;
- аналіз результатів;
- розробка прогнозу.
Тому методична робота в ліцеї спрямована  на  індивідуальний підхід до кожного вчителя, всіляку підтримку його творчості, прагнення до самореалізації.  Самоосвіті сприяє передусім робота науково-методичної служби, перед якою стоять завдання:
-         створити вчителеві умови для інтелектуального, соціального і духовного розвитку, самореалізація особистості;
-         досягти оптимальної реалізації впливу самоосвіти на розвиток особистості вчителя та учня;
-         забезпечити максимальну мобілізацію психічних ресурсів особистості з метою забезпечення самореалізації.
           У  нашому ліцеї роботу науково - методичної служби очолює заступник директора з навчально-виховної роботи. Розгляньмо основні управлінські функції заступника директора, його кроки щодо підвищення ефективності самоосвітньої діяльності вчителя.
 Основні функції заступника директора щодо підвищення ефективності самоосвітньої діяльності вчителя
1.     Аналітико-прогностична  (здійснення діагностики і спонукання до самодіагностики професійної діяльності).
2.       Планування (допомогти у формуванні проблеми і завдань, очікуваних результатів).
3.     Організаційно-координаційна (підбір літератури, консультації щодо розробки програми, організація показу «успіхів»).
4.     Контрольно-оцінювана (спланувати систему внутрішньоліцейського).
5.     Корекційна (рефлексивна оцінка процесу і результатів, вихід на нову проблему).
6.     Соціально-психологічна (створення  сприятливого мікроклімату, необхідного для продуктивної роботи вчителя, стимулювання).
7.     Цільова (допомогти у виборі форм реалізації програми самоосвіти). 
           Умови для самоосвіти слід створювати на діагностичній основі, за результатами моніторингу педагогічної, методичної, психологічної підготовки вчителя. Поряд із зовнішнім діагностуванням учителя слід спонукати до самооцінки і самоаналізу. Результати моніторингу зберігаються протягом кількох років, що забезпечує безперервне відстеження його зростання, дає змогу прогнозувати розвиток і стан професійного рівня. Кожного навчального року вчитель заповнює діагностичну карту, де визначає рівень ускладнень, які в нього викають.
З метою підвищення ефективності індивідуальної допомоги в розробці програми роботи над проблемою, необхідно аналізувати результати персонального внутрішньошкільного контролю й готовності педагога до самоосвітньої діяльності, його потреби в саморозвитку. За результатами діагностики складають програми роботи над проблемою, розраховану на п’ять  років, від атестації до атестації. Під час розробки програми слід враховувати послідовність виконання етапів самостійної діяльності. Наприкінці кожного навчального року вчитель заповнює  власне  електронне портфоліо, де відтворює свою наукову, методичну, культуро-логічну, педагогічну і громадську діяльність, результативність роботи з обдарованими учнями тощо.

Крім планової самоосвітньої діяльності, вчителі спонукають до самоосвіти протягом року, під час підготовки до методичних заходів ( у планах підготовки до педрад, семінарів, педагогічних читань обов’язково слід дати перелік джерел для самостійного опрацювання), а також з виникнення утруднень (за результатами відвіданих у вчителя уроків).
Усі теми самоосвітньої діяльності педагогів спрямовані на вирішення єдиної науково – методичної проблеми ліцею.
  Одним із головних напрямів діяльності заступника директора є висвітлення «успіхів» учителів як критерій стимулювання їхньої самоосвітньої діяльності. Для цього можна використати різноманітні методико – педагогічні заходи.
Стимулювання   самоосвіти вчителів доцільно вирішувати за допомогою атестацій. Через різні організаційні форми атестований представляє результати і визначає мету на перспективу. Критерії оцінювання результатів самоосвіти конкретизують аспекти ефективності та параметри оцінки.
  Критерії оцінювання результатів самоосвіти:
1.     Педагогічний (освітні програми і технології, рівень навченості учнів).
2.     Психологічний (рівень  психо – фізіологічного комфорту, розвинутість професійних особистісних якостей).
3.     Соціально – психологічний (характер взаємин між учасниками навчально – виховного процесу, розширення комунікативного простору).
4.     Соціальний (рейтинг педагога).
5.     Науково – методичний( підвищення кваліфікацій, авторські програми, впровадження педагогічних технологій, активність у науково – методичній роботі).
Виконуючи контрольно – аналітичну функцію, заступник директора передбачає види і періодичність контролю та проблеми, які треба винести на колективне обговорення. Рекомендуємо наступні теми для дослідження:
-         Шляхи, форми і методи самоосвіти.
-         Методика вивчення науково – методичної літератури.
-         Впровадження результатів самоосвіти в особисту практику.
-         Інтеграція самоосвітньої діяльності вчителя й учня.
-         Причини мого творчого злету.
-         Самоосвіта – один із шляхів підвищення професійної майстерності.
-         Шляхи зміцнення професійного «Образу – Я» вчителя.
-         Сутність особистісно зорієнтованої самоосвіти педагога.
Отже, розглянувши роль заступника директора в керівництві самоосвітньої діяльністю вчителя, бачимо, що він виступає в різних ролях: психологічно(помічника та натхненника), менеджера(організатора та координатора), методиста (консультанта та діагноста). В зв’язку з цим було б бажано, щоб свою діяльність заступник директора базував на основних правилах:
1.     Дай педагогові самостійність.
2.     Надай самоосвіті педагога практичної спрямованості.
3.     Враховуй психо-фізіологічні та професійні індивідуальності вчителя.
4.     Забезпеч системність і послідовність продовження педагога усіх етапів самоосвіти.
5.     Організуй демонстрацію успіхів та досягнень учителя.
6.     Довіряй педагогу.
7.     Будь прикладом у своїй самоосвіті.
Показником ефективності педагогічної самоосвіти є якість   організованого вчителем  навчально-виховного процес та особисте самовдосконалення. Етапи саморозвитку й самовдосконалення педагога можна представити у вигляді спіралі. Не існує меж саморозвитку особистості. Виток спіралі представляє рівень розвитку на кожному етапі, що призводить до самокорекції та стрімкого стрибка на новий, ще вищий виток. Стрижнем цієї спіралі є системна особистісно зорієнтована самоосвіта педагога

Категорія: Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя | Додав: kolinko
Переглядів: 5639 | Завантажень: 0 | Коментарі: 2
Всього коментарів: 2
2  
Спасибо большое за материал

1  
Структурировано,доступно,много интересных идей, спасибо!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Ми в соцмережах
       
 ОСВІТНЯ КАРТА МІСТА
(САЙТИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА) 
Освітня карта міста
Офіційні сайти


 Профспілка працівників освіти і науки

Інформаційні сайтиУправління освіти Миколаївської міської ради © 2018

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license