Меню сайтуВихід

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Користувачі на сайті:


Головна » До вершин професійної майстерності » Методичний супровід діяльності керівників » Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя
Методичні заходи для директорів [5]Школа молодого ЗДНВР [4]
Школа управлінської майстерності ЗДНВР [4]Методичні заходи для ЗДВР [4]
Консультації для ЗДНВР [2]Семінари [10]
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти [23]Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя [37]
Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками [13]Дидактичні й методологічні засади сучасного уроку [5]
Підвищення професійної компетентності вчителів [10]Школи - новатори [2]
Вебінари [176]


Створення умов, що забезпечують ефективне зростання вчителів
29.01.2011, 12:03
Коваль І.І., заступник директора з НМР
Миколаївської гімназії №3
 
         Життя наше не стоїть на місці, воно, наче годинник, лічить час, висуваючи все нові і нові вимоги до всіх галузей людського існування. Не залишається осторонь і освіта. Не так давно ми могли лише мріяти про зміни і реформи у традиційній школі, а сьогодні невимушено з вуст злітають слова: "гімназія”, "ліцей”, "колегіум”,  "інновація”, "інтерактив”, «ІКТ» тощо. Адже в суспільстві з’явилася нагальна потреба  у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадянах.
         Творча діяльність педагога гімназії передбачає принципово нові підходи до організації навчання, виховання учнів, наукової новизни і реалізації змісту освіти, інформаційного забезпечення, модернізації форм, методів і засобів навчально-виховного процесу, реалізації на практиці принципів педагогіки співпартнерства, педагогіки життєтворчості, педагогічної гармонії, створення умов для творчої атмосфери, постійного самоаналізу діяльності.
         Згадайте казку «Маленький принц» Екзюпері, особливо епізод, де головний герой цікавиться, як король керує Сонцем:
-                                   Мені хотілося б подивитись, як заходить сонце…Зробіть ласку… Накажіть сонцю заходити…
-                                   Буде тобі й захід сонця. Я зажадаю, щоб воно зайшло. Але у своїй мудрості правителя почекаю, коли будуть сприятливі умови.
      Дійсно, розуміти, враховувати та створювати «сприятливі умови», за яких
природно здійснюється спланована подія, - невже не в цьому сенс управління?
Науково-методична робота гімназії - це ціліс­на система взаємопов'язаних дій та
заходів, що базується на досягненнях педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, конкретному аналізі стану навчально-ви­ховного процесу та спрямована на зрос­тання професійної майстерності кожного педагога, підвищення творчого потенціа­лу педагогічного колективу гімназії, а зре­штою,- на удосконалення освітнього про­цесу, поліпшення якості рівня навчальних.
         До недавнього часу методична робота часто зводилась до принципу "роби з нами, роби, як ми”; достатньо було розробити методичні рекомендації, поради, вказівки. Це привчало вчительську аудиторію (за винятком творчо працюючих вчителів) діяти за вказівкою, по готовому рецепту. Тепер, коли на перший план ставиться вивчення особистості школяра і проблем її становлення і розвитку,  тільки результати цього дослідження можуть допомогти зробити правильний вибір того чи іншого методу, прийому. Тобто, настав час, коли вузькорецептурним треба протиставити дослідницькі методи і впритул наблизити вчителя – практика до педагогічної науки. Тому методична робота найбільш ефективна, якщо вона організована як цілісна система, а це можливо, коли весь педколектив працює за єдиною методичною темою, коли вчитель від практики, від своїх повсякденних труднощів йде до теорії, до науки, і, збагачений нею, повертається до практики, але вже на більш високому професійному рівні.
Провідною формою організації науково-методичної роботи в Миколаївській гімназії є предметні кафедри: словесності, іноземних мов, суспільних дисциплін та краєзнавства, природничо-математичних дисциплін, художньо-естетичних дисциплін. Вони об’єднують учителів різних вікових груп та професійної кваліфікації з різним рівнем теоретичної підготовки та практичним досвідом роботи. А особливістю нашої науково-методичної роботи є формування дослідницьких колективів, що об’єднують педагогів, які вивчають певні проблеми.
Під час роботи педагогічного колективу над проблемними питаннями науково-методична рада (НМР) організовує діяльність ініціативних (творчих) груп, до складу яких на добровільній основі входять педагоги, що вивчають певний аспект або фрагмент обраної проблеми. Ця методика носить характер проектно-цільового планування.
Групи вчителів з кожної проблеми розробляють тематичний цільовий проект, який пропонує їм науково-методична рада:
І цільовий проект - "Освітні технології: індивідуалізація та профілізація навчання”.
Мета проекту: розробка технологій диференційованого навчання та виховання учнів; організація повноцінного розвитку індивідуальних  здібностей учнів; створення умов для здобуття повноцінної освіти на рівні державних стандартів для обдарованих та здібних дітей, для реалізації індивідуальних творчих потреб, повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку; забезпечення умов для самовираження, самореалізації, саморозвитку учнів через різні види діяльності; задоволення навчальних потреб та інтересів   особистості.
ІІ цільовий проект - "Варіант”.
Мета проекту: вдосконалення методики викладання профільних дисциплін; визначення рівня ефективності та результативності організації навчально-виховного процесу у гімназії, раціональності використовуваних педагогічних засобів, їхньої відповідності поставленим завданням, ефективності функціонування педагогічних технологій; здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів з профільних дисциплін .
ІІІ цільовий проект - "Інтелектуальні надії”.
Мета проекту: виховання особистості з високим рівнем адаптованості до соціального середовища, здатної витримувати великі психологічні та інтелектуальні навантаження, оперативно приймати правильне рішення на основі швидкої інтелектуальної реакції на зміну ситуації, оцінювати результати своєї творчої праці з погляду моральності, гуманізму, перспективності у плані економічного і соціального значення; створення системи роботи з обдарованими дітьми (програма "Обдаровані діти”).
ІV цільовий проект - "Інформаційний простір”.
Мета проекту: реєстр комп’ютерних навчальних програм з основних навчальних предметів, які зможуть використовувати вчителі на уроках; організація і проведення семінарів і практичних занять з учителями щодо освоєння фонду інформації.
         Сьогодні вчитель поставлений в такі умови, коли опанування дослідницькими  навичками  виступає обов'язковою умовою його формування як педагогічного суб'єкта згідно з новою парадигмою і методологією освіти. Лише з таким педагогом можна говорити про якісну освіту. Адже вчителя не заженеш у формулу «знання-уміння-навики», і немає інструменту, яким можна виміряти все благородство душі вчителя, неповторні моменти його творчості в учбовому процесі, що повторюється.         З іншої сторони,  у вчителя має бути «досьє успіхів», в якому зазначається  все цікаве  і гідне з того, що відбувається в його житті. Таким «досьє успіхів» може стати «Портфоліо педагога».   
У Миколаївській гімназії №3 на кожного вчителя ведеться електронне портфоліо, в якому зібрана по розділах вся інформація про діяльність вчителя, його досягнення, хід роботи над дослідницькою темою, матеріали діагностики і самодіагностики, висновки і пропозиції з відвіданих уроків тощо.
Конкурентноздатність  людини на ринку праці, як відомо, багато в чому залежить від його здатності опановувати нові технології, адаптуватися до умов праці, що змінюються, тому важливе використання технології «Портфоліо вчителя» для педагогічного колективу, особливо для вчителів, що атестуються.                                              Вважаємо, що не завжди потрібно вивчати ефективність роботи вчителя «лобовими» методами – йти на урок, дивитися його плани, класний журнал. У розпорядженні адміністрації  гімназії – немало інших способів, не менш ефективних: ось хоч би створення «досьє успіхів» вчителя. Дійсно, якнайглибшою властивістю людської природи є пристрасне прагнення людей бути гідно оціненими. В кінці навчального року ми традиційно проводимо підсумкову конференцію, умовно названу «гімназичний Теффі», на якій і аналізуємо професійно-конструктивну динаміку особи педагогів гімназії. А з цього року плануємо створення енциклопедії  думок випускників про гімназію, уроки, про вчителів. Ризиковано? Можливо. Скільки вдячності отримає вчитель, а деколи і невисловленої правди. Боляче? Так! Але для думаючого вчителя – це, дійсно енциклопедія рефлексії, перегляд свого досвіду.
         Методична робота сьогоднішніх шкіл завжди розглядається як система підвищення професіоналізму, розширення компетенцій, тобто вирощення нового якісного рівня своїх фахівців.      У Миколаївіській гімназії №3, окрім традиційних семінарів, «круглих столів», відкрили «Міжпредметний університет» як одну з форм  методичної роботи. У ньому  побачили необхідність, коли зрозуміли, як педагог, на жаль, часто замикається на власному предметі, інколи навіть втрачаючи базові знання шкільного курсу. Так, біолог не завжди може пригадати  літературного героя, а історик – відновити щось з теорії фізичних тіл і тощо. З часом вчитель втрачає так звану загальну освіту, з кожним роком, подібно до равлика, все глибше і глибше забивається в свою мушлю . З одного боку, зростає професіоналізм педагога у його галузі, з іншого – відбувається обмеження інформаційного світогляду, в результаті вчитель стає нецікавим і нудним. На заняттях «університету» вчителя розповідають один одному про яскраві відкриття в науці, висвітлюють сучасні погляди і гіпотези світоглядного плану, одним словом, все, що «захопило» педагога, стає надбанням всіх.  Такі заняття  - це ще одна можливість реалізуватися особистості тут і зараз, оскільки кожен упевнено володіє матеріалом, який є в деякому роді ексклюзивом для інших.
Чи замислюємося ми над шляхами подальшого розвитку? Так, ресурси подальшого рішення педагогічних завдань бачимо в узагальненні свого досвіду кожним учителем,  в осмисленні педагогічних понять, в розширенні можливостей наукової роботи для вчителів-практиків, в уточненні апарату діагностики, в розвитку правових відносин, у вдосконаленні управління.
Вважаємо, що  Миколаївська  гімназія  № 3 обійняла свій педагогічний простір в освітній системі міста, району. Ми вільні у виборі шляху, але відповідальні за результат. Розуміння цього педколективом дає надію, що у гімназії є майбутнє, адже гімназія – це заклад, де якісно навчають і наполегливо вчаться                  ДОДАТКИ

Категорія: Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя | Додав: kolinko
Переглядів: 1560 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Ми в соцмережах
       
 ОСВІТНЯ КАРТА МІСТА
(САЙТИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА) 
Освітня карта міста
Офіційні сайти


 Профспілка працівників освіти і науки

Інформаційні сайти

Управління освіти Миколаївської міської ради © 2018

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license