Меню сайтуВихід

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0


Користувачі на сайті:


Головна » До вершин професійної майстерності » Методичний супровід діяльності керівників » Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя
Методичні заходи для директорів [5]Школа молодого ЗДНВР [4]
Школа управлінської майстерності ЗДНВР [4]Методичні заходи для ЗДВР [4]
Консультації для ЗДНВР [2]Семінари [10]
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти [23]Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя [37]
Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками [13]Дидактичні й методологічні засади сучасного уроку [5]
Підвищення професійної компетентності вчителів [10]Школи - новатори [2]
Вебінари [176]


Зміст і форми роботи з педагогічними кадрами з метою їх професійного зростання
29.01.2011, 11:54
Мойсеєнко Ірина Василівна
Заступник директора з
навчально – виховної роботи
Миколаївської ЗОШ IIII  ст. № 40
Школа сьогодні відчуває потребу у вчителеві, який постійно прагне до творчого пошуку, має навички дослідницької, експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення, впровадження перспективного досвіду, високий рівень інформаційної культури, вміє інтерпретувати новий зміст освіти в методику навчання і виховання, здійснювати аналіз результатів творчої діяльності як своєї власної, так і педагогічного та учнівських колективів.
Пошук шляхів підвищення якості безперервного навчання педагогічних працівників, розвиток педагогічної майстерності, формування навичок науково-дослідницької роботи - пріоритетні завдання методичної служби нашої школи.
Основними завданнями методичних формувань має бути розвиток професійної компетентності кожного педагога, формування в нього вмінь не лише сприймати інновації, а й творчо їх реалізувати в практичній діяльності.
Забезпечуючи методичний супровід творчого зростання педагогів , методична служба прагне створити атмосферу дружньої взаємодії, умови професійного взаємозбагачення, довіри між учителями і членами адміністрації ; сформувати в учителя потребу для подальшого росту, вмотивувати його творчість.
Головним об’єктом у методичній роботі є педагог. Тому і діяльність  методичної служби   має бути спрямована на нього.
Враховуючи досягнення педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, стан навчально-виховного процесу та рівень професійної компетентності педкадрів, було визначено основні напрямки, структуру та зміст методичної роботи з педпрацівниками нашого  навчального закладу
Існуюча структура та зміст методичної роботи з педагогами школи дозволяють повною мірою здійснювати системно-цільовий підхід до управління процесом підвищення професійної компетентності педкадрів, надавати реальну, дієву, адресну методичну допомогу вчителям, організовувати реалізацію сучасних педагогічних концепцій і систем, перспективного педагогічного досвіду через колективні, групові та індивідуальні  форми науково-методичної роботи.
Робота над проблемною темою школи активізувала науково-методичну діяльність кожного вчителя, сприяла підвищенню рівня його теоретичної підготовки. Це визначило зміст роботи  методичної служби
В минулому навчальному році було організовано  роботу 2  творчих  і 1 проблемної груп, проведено 9 засідань ШМВ, 10 консультацій з навчальної роботи, 8 методичних оперативок, до уваги вчителів пропонувалися актуальні питання навчання і виховання учнів, які були висвітлені в методичних бюлетенях і сигналах. 
 Впровадження системи педагогічного діагностування дає можливість здійснювати системно-цільовий підхід до управління процесом підвищення професійної компетентності педкадрів.
 В минулому навчальному році було продовжено роботу над комплексно-цільовими освітніми програмами та забезпеченням їх методичного супроводу:
      - моніторинг результативності педагогічної праці;
      - моніторинг рівня навчальних досягнень учнів;
      - обдаровані діти;
      - технологія особистісно зорієнтованого уроку;
що дало можливість спрямувати зусилля керівництва, педагогів навчального   закладу на вирішення актуальних освітніх проблем; визначення пріоритетних напрямків роботи.
Систематично згідно з планом роботи проводились засідання  методичної ради, де було заслухано актуальні питання організації навчально-виховного процесу, вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу, питання науково-методичної роботи з педпрацівниками, предметних методичних об'єднань, питання моніторингу якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, їх відповідності чинному  Державному стандарту початкової загальної освіти та чинному Державному стандарту базової повної загальної середньої освіти, моніторингу умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчального  закладу, питання навчально-методичного характеру, виступи з досвіду роботи вчителів школи. Основною організаційною формою колективної методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів є методичні об'єднання.
Робота м/о була максимально спрямована на формування професійно-педагогічної та соціально-психологічної культури педагогів, розширення і поглиблення знань, продукування нових педагогічних ідей, технологій навчання та виховання в сучасних умовах.
На  засіданнях  методоб’єднань розглядались нормативно-правові  документи забезпечення процесу викладання предметів, рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу, актуальні проблеми викладання шкільних дисциплін, матеріали моніторингу якості  навчально-виховного процесу, рівня і якості загальноосвітньої підготовки школярів,  обговорювались питання підготовки та проведення науково-практичних конференцій,  шкільного етапу учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів педмайстерності. Вчителі ознайомлювались з методикою вивчення складних тем навчальних програм, сучасними підходами до планування навчально-виховного процесу за сферами життєдіяльності та лініями розвитку; педагоги обмінювались перспективним досвідом роботи, проводили огляди науково-методичної літератури, педагогічної преси, практичні заняття, тощо.
Систематичну допомогу в підвищенні  кваліфікації молодих учителів, формуванні їхньої майстерності, творчої індивідуальності надано в ШМВ.
З  метою вивчення, поширення та впровадження перспективного педагогічного досвіду, а також його формування й удосконалення ефективно проходили заняття в ШППД, застосовувалися  різноманітні  форми навчально-методичної роботи /практичні заняття, лекції, семінарські заняття, відвідування уроків /занять/ та позакласних заходів, які проводили  досвідчені вчителі школи з метою  вивчення їх досвіду, співбесіди, тощо. Традиційними в школі вже стали тижні вчителя на довірі, під час яких всі бажаючі вчителі могли побувати на уроках досвідчених майстрів своєї справи.
У спрямуванні творчих пошуків педагогів щодо вивчення і впровадження досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного досвіду у навчально-виховний процес особлива увага відводиться творчим групам. Творчі групи забезпечують розвиток творчої активності педкадрів, сприяють розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, формуванню в них вмінь щодо самоаналізу, самовираження, самоствердження та саморозвитку власної професійної діяльності.
 В нашій школі результативно працювали протягом декількох років такі творчі групи: «Нові педагогічні технології у профільному навчанні», «Роль методів самостійного набуття знань в організації пізнавальної діяльності», «Розвиток особистості молодшого школяра», «Упровадження інноваційних технологій при викладанні гуманітарних дисциплін», «Упровадження інноваційних технологій при викладанні природничо-математичних дисциплін»; творчі лабораторії: «Творчий учитель», «Творчий учень», «Організація проектної діяльності вчителя та учнів».
  Апробовано рекомендації, розроблені  на основі теоретичних положень, здійснювалось їх коригування у процесі практичного застосування, створювався свій досвід у вирішенні проблеми. Ефективно здійснено вивчення та впровадження нових педагогічних технологій в навчально-виховний процес.
 Розроблено рекомендації з використання новітніх технологій в роботі з обдарованими учнями з урахуванням моніторингу якості знань школярів, з використання тестових технологій на уроках природничого циклу, впровадження педагогічних прогресивних концепцій, інноваційних технологій, моделей, оптимальних форм і методів у навчання та виховання учнів.
Під час проведення методичної роботи застосовувались різноманітні види індивідуальної роботи з педагогами, спрямовані на практичну їх підготовку. Йдеться, насамперед, про допомогу педагогічним працівникам у підготовці до проведення навчальних занять, а також позакласних заходів, плануванні роботи, оформленні шкільної документації, доборі  завдань письмових робіт для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів, тощо.
 Найбільш активною формою  запозичення досвіду, тобто усвідомлення його ідеї, є проведення на базі вивченого досвіду семінарів-практикумів. Головне завдання таких семінарів - надання практичної допомоги вчителям певного фаху. В школі  були проведені  семінари для працівників навчального  закладу «Життєтворчість особистості як нова освітня технологія», «Конфлікти у педагогічній діяльності», «Робота з невстигаючими учнями з метою подолання неуспішності» , «Сучасний урок: проблеми, досвід, перспективи», де використано різні форми роботи.      
Педагоги спрямовували свої зусилля на вдосконалення методики проведення класичного уроку й шукали нові форми організації навчально-виховного процесу через нетрадиційні підходи до проведення уроку.
Масові методичні заходи, проведені протягом навчального року, конкурси педагогічної майстерності  засвідчили розширення особистого методичного арсеналу більшості вчителів, поступове оволодіння  технологією особистісно  зорієнтованого уроку.
 Поступово спостерігається зростання творчої активності вчителів. Порівняно з минулим навчальним роком збільшилась кількість педагогів, які взяли участь у науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсі «Учитель року».
  Важливим показником результативності  методичної роботи є динаміка позитивних змін у мотивах навчальної діяльності в системі методичної роботи:
      - на сьогодні майже всі вчителі вищої категорії, вчителі-методисти, старші вчителі проводять методичну роботу ,є керівниками методоб’єднань, шкіл ППД, проблемних семінарів, творчих груп;
      - більшість вчителів здійснюють самоосвітню діяльність, усвідомлюючи, що це  найефективніший шлях до самовдосконалення.
  Іншим важливим критерієм результативності методичної роботи є позитивні тенденції у стані викладання предметів, результатах  навчальної діяльності учнів
  Без традиційних форм методичної роботи, не можна обійтись, але не  треба зупинятись на традиційних, а шукати нові . Я хочу навести нові інтерактивні форми роботи, які використовуються в практиці роботи закладів , і ті,  якими  ми  оволодіваємо зараз.
Масові :
• творчі звіти методичних об’єднань;
• вернісажі педагогічних ідей;
• ярмарки;
• тижні чи декади педагогічної майстерності;
• педагогічні студії;
• методичний фестиваль.

Групові:
панорами творчих уроків;
• методичні бенефіси;
• презентації проектів;
• мозкові штурми;
• моделювання, ділові педагогічні ігри;
• інтелектуальні турніри,
• методичний діалог;
• методичний ринг;
• педагогічні студії;
• тренінги;
• міжшкільні педагогічні консиліуми.

Індивідуальні:
майстер – класи учителів ;
• творчі звіти окремих педагогів;
• презентація методичної скарбнички педагогів;
• педагогічні виставки „Я атестуюсь”;
• презентації проектів;
• самоосвіта;
• консультпункти та ін.
Отже, очевидно, що якісні зміни освітньої системи неможливі без професійного зростання педагогічних працівників.

Категорія: Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя | Додав: kolinko
Переглядів: 2463 | Завантажень: 0 | Коментарі: 2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Ми в соцмережах
       
 ОСВІТНЯ КАРТА МІСТА
(САЙТИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА) 
Освітня карта міста
Офіційні сайти


 Профспілка працівників освіти і науки

Інформаційні сайти
Управління освіти Миколаївської міської ради © 2018

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license