Меню сайтуВихід

Онлайн всього: 6
Гостей: 6
Користувачів: 0


Користувачі на сайті:


Головна » До вершин професійної майстерності » Методичний супровід діяльності керівників » Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя
Методичні заходи для директорів [5]Школа молодого ЗДНВР [4]
Школа управлінської майстерності ЗДНВР [4]Методичні заходи для ЗДВР [4]
Консультації для ЗДНВР [2]Семінари [10]
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти [23]Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя [37]
Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками [13]Дидактичні й методологічні засади сучасного уроку [5]
Підвищення професійної компетентності вчителів [10]Школи - новатори [2]
Вебінари [176]


Зміст і форми роботи з педкадрами з метою їх професійного зростання
28.01.2011, 11:31
Борецька Тетяна Григорівна,
заступник директора з науково-методичної роботи,
Миколаївський морський ліцей ім. проф. М. Александрова.
Навчання вчителя продовжується все життя. Сучасна парадигма освіти, застосування новітніх технологій потребує якісно нового підходу до підвищення фахової майстерності педагога.
Це є головною проблемою, якій підпорядкована вся методична робота з учительським колективом. Адміністрація ліцею усвідомлює: наскільки грамотно, науково обґрунтовано використовується моніторинг освітньої діяльності, здійснюється робота з педкадрами, настільки яскраво й ефективно простежується розвиток творчості вчителя.
Якісно новий рівень післядипломної освіти та самоосвіти педагога можливий тільки за умови, коли задіяно мотиваційну сферу особистості.
Зорієнтувати педагога на систематичну роботу над собою, показати йому важливість самовдосконалення – завдання, яке потребує тактовності та наполегливості з боку керівництва.
В основу системи підвищення кваліфікації вчителя ми намагаємось покласти особистісно зорієнтовану модель освіти педагогічних працівників, оскільки це сприятиме не тільки активізації управління розвитком професійної майстерності, а й буде підтримане самим педагогом.

МЕТА: максимально розкрити творчий потенціал кожного педагогічного працівника.

ЗАВДАННЯ: гармонійний вияв і розвиток загальних, професійних і педагогічних здібностей працівників, урахування завдань освіти на сучасному етапі.

ЗМІСТ: визначається на підставі вивчення рівня професійної компетентності, якості освіти.

ФОРМИ: поєднання традиційних і нетрадиційних форм роботи.

МЕТОДИ: мозкова атака, евристичний пошук, ділова гра, узагальнення думок компетентних осіб, дискусія, педагогічні дослідження та експеримент.

СПОСОБИ СПІЛКУВАННЯ: демократичні, пріоритет групових та індивідуальних форм.

ТАКТИКА: співробітництво, що ґрунтується на вірі у творчий потенціал кожного педагога, на повазі до його індивідуальності.

Запровадження нових технологій є вимогою часу. Тому діяльність педколективу спрямована на вивчення та впровадження нових форм і методів навчання.
З метою координації методичної роботи в ліцеї  організована науково-методична рада, яку очолює директор.
Педагогічна рада є провідником педагогічних ідей. На її засіданнях учителі розглядають інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу, виробляють шляхи впровадження її змісту на уроках. Темами засідання педради були:
·         Педагогічний моніторинг як засіб утворення умов для творчого розвитку учнів і учителів;
·         Проектні технології в навчально-виховному процесі;
·         Застосування інтерактивних технологій;
·         Формування фахової  майстерності вчителів;
·         Соціалізація вчителів та учнів як умова для ефективного розвитку освітнього середовища.
Діяльність таких  проблемних  груп та створення ліцейських  Програм,  як-от:
1)     «Формування  та розвиток  професійної  компетентності вчителя» (Керівник Сорочан О.О.)
2)     «Формування соціально-комунікативної компетентності учнів» (Керівник Сущенко Н.А.)
3)     «Формування самоосвітньої компетентності учнів» (Керівник Борецький К.П..)
Для вчителів математики діє постійнодіючий семінар «Професійна майстерність учителя - запорука успіху учнів» (Керівник Альперіна Т.Д,)
На засіданнях проблемних груп учителі виробляють шляхи донесення їх змісту до методичних осередків, конкретного вчителя.
Робота з мультимедійною дошкою направлена також на відпрацювання інноваційних та експериментальних технологій, створення моделі учня з урахуванням його здібностей та з метою розвитку ключових компетентностей і моделі педагога для досягнення високого професіоналізму у педагогічній праці.
Для поширення передового досвіду роботи використовуємо методи анкетування, опитування, спостереження. Ефективною та інформаційно насиченою є така анкета:

1.      Які проблеми навчального характеру ви розв'язуєте в своїй роботі?

2.      Що викликає у вас труднощі?

3.      Що б ви могли організувати, показати, яким досвідом поділитися: провести нестандартний урок; ділову гру; навчити молодого учителя, поділитися знахідками творчої роботи з учнями на уроці, розробити схеми, моделі та щось інше.

4.      Що ви можете запропонувати для поліпшення у ліцеї роботи з формування передового педагогічного досвіду вчителя?

5.      Які творчі здобутки  колег вас зацікавили?

З метою пошуку, підтримки і пропаганди прогресивного педагогічного досвіду вчителя, а також діяльності методичного об'єднання з питань нових технологій, організації навчально-виховної та методичної роботи в 2010 році проводились  конкурси: «Портрет молодого вчителя» та «Найкращий конспект уроку при формуванні ключових компетентностей».
Результати конкурсу: І місце – Сущенко Н.А.;
                                      ІІ місце – Федоревська Н.Г., Борецький К.П.
                                                        Купінець О.М.
                                      ІІІ місце – Сорочан О.О., Піскунова Н.Ю.,
                                                        Бондаренко Ю.М., Соколова Н.Л.
Наші вчителі є укладачами Програм:
Мартинова Т.І. « Програма факультативу» (Обласний конкурс – І місце);
Алперіна Т.Д., Герасименко С.П. «Програма інтегрованого факультативу з математики та інформатики».
Велику роль у процесі професійного зростання учителя належить самоосвіті. Як підтверджує досвід, основними принципами самостійної роботи педагога на всіх етапах удосконалення його професійної майстерності є:
·         комплексне вивчення питань теорії, наукових основ предмета, питань психології, дидактики, теорії виховання;
·         поєднання науково-теоретичної підготовки з оволодінням навичками практичної діяльності;
·         взаємозв'язок освіти з творчими пошуками;
·         поєднання самостійних занять учителя з участю його в різноманітних колективних формах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
Форми самоосвіти педагога:
·         поглиблена підготовка до уроків;
·         виконання докурсових та міжкурсових завдань;
·         заняття на очно-заочних курсах;
·         виступи на семінарах, педрадах, педагогічних читаннях, міжпредметному університеті;
·         систематичне читання книг та періодичних видань.
У кожного вчителя ліцею є особисте  портфоліо, де вчитель розробляє  перспективний план роботи над самоосвітньою темою, веде моніторинг власної діяльності , навчальної діяльності учнів та роботи з обдарованими та здібними дітьми, планує кінцевий продукт по роботі над самоосвітньою темою.
Самоосвіта дає позитивні результати в тому разі, якщо вона здійснюється цілеспрямовано, планомірно і систематично. Тому ефективною формою підвищення рівня майстерності є робота вчителя над обраною проблемою.
Вчителі працюють над проблемою за такою схемою:
1.Вибір методичної проблеми.
2.Складання списку літератури, яку необхідно опрацювати.
3.Вибір об'єкта передового педагогічного досвіду для вивчення.
4.Впровадження засвоєних теоретичних положень у практику роботи, апробація.
5.Звіти про роботу над проблемою на засіданнях кафедр, репрезентація творчої лабораторії, майстер-клас. Відкриті уроки та  позакласні заходи.
6.Виступи на педраді, науково-практичній конференції, методоперативці, проблемних семінарах.
7.Участь у виставці «Передовий досвід освітян», друк своїх наробок у фахових журналах.
8.Участь у конкурсах "Учитель року", "Краща кафедра" та ін.
Робота над обраною проблемою допомагає вчителю знайти свій професійний почерк, поглибити теоретичні знання та практичні навички, стимулює творчий розвиток особистості педагога.
Міські  проблемні групи  очолюють вчителі: Альперіна Т.Д, Мартинова Т.І., Борецький К.П.
Один раз на 5 років учителі проходять курси підвищення кваліфікації при МОІППО (складено перспективний план). Після проходження курсів з вчителями проводиться бесіда та складається звіт.
У ліцеї створені всі умови для самоосвіти, самовдосконалення  та підвищення фахової майстерності вчителів.
До уваги педагогів підшивки фахових журналів (з усіх предметів), папки з матеріалами передового педагогічного досвіду, підбір методичної інформації. Учителі можуть ознайомитись із системою матеріалів "Технологія розвивального навчання", "Технологія інтегрованого навчання", "Технологія проектного методу ведення уроку", "Передовий педагогічний досвід", "На допомогу учителю". У кабінеті представлено методичні розробки учителів ліцею, а також папки з матеріалами, що розкривають творчу лабораторію педагогів.
З метою пошуку, підтримки і пропаганди прогресивного педагогічного досвіду вчителя у ліцеї проводиться  майстер-клас та огляд творчої лабораторії учителя.. Розвитку творчого потенціалу педагогів сприяє участь учителів в міських, обласних конкурсах, семінарах.
У ліцеї створена ШМУ , де досвідчені вчителі дають консультації , діляться практичними наробками з молодими спеціалістами. Молодим учителям радимо вести портфоліо самоосвіти, куди записувати важливі для них педагогічні знахідки, робити виписки, складати конспекти або тези. Молоді спеціалісти тісно співпрацюють з вчителями-наставниками: розробляється план роботи, взаємовідвідування  уроків. Питання про результати роботи з молодими спеціалістами  заслуховується на нарадах при директору та на кафедрах.
Адміністрацією ліцею розроблена діагностична карта вивчення професійного зросту молодого спеціаліста, тести, анкети для виявлення якості майстерності.
Адміністрація створює необхідні умови для розкриття можливостей, професійних інтересів і здібностей учителів. Досягає цього через взаємодію з педагогами шляхом використання різноманітних форм індивідуальної та колективної роботи. А саме:
·         проведення педагогічних конкурсів;
·         предметні декади ;
·         творчі звіти вчителів;
·         участь у роботі проблемних груп;
·         педагогічні читання;
·         презентація сучасних технологій навчання;
·         семінари-практикуми з демонстрацією педагогічних досягнень;
·         засідання кафедр;
·         презентація портфоліо;
·         підготовка методичних матеріалів до міських і обласних виставок.
 З метою пошуку, підтримки і пропаганди педагогічних знаходжень учителя, підвищення його авторитету вивчається досвід роботи учителів. У цьому навчальному році вивчається  досвід  роботи вчителя математики Кіцай О.М. за проблемою " Узагальнення та систематизація матеріалу»
 Проведено проблемний стіл для вчителів І та ІІ категорій за темою "Сучасний урок. Методичні вимоги до сучасного уроку", де розглянуті вимоги до основної форми організації навчального процесу – уроку в умовах школи, що розвивається, визначені сучасні підходи до планування і проведення уроку, розкриті особливості уроків в системі особистісно-орієнтованого, розвиваючого, модульного, інтерактивного, проблемного навчання. Сформовані елементи педагогічної техніки з організації різноманітних етапів уроку.
Для проектування моделі методичної роботи в ліцеї ми використовуємо результати педагогічної діяльності вчителя за напрямами:
1.     Результативність освітньої діяльності (визначається за двома факторами: рівень навчальних досягнень учнів та рівень сформованості ключових життєвих компетентностей);
2.     Організація уроку;
3.     Робота з обдарованими учнями.
4.     Рівень саморозвитку педагогів.
Усі ці напрями певною мірою відображено в методичній картці кожного вчителя, що дає змогу заступникам директора скласти освітні маршрути для груп учителів  Додатки:
Картка особистісного зростання педагога
Рівні професійної компетентності вчителя
Технологічна карта вивчення творчої діяльності вчителя під час атестації
Картка творчості вчителя


Категорія: Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя | Додав: kolinko
Переглядів: 4667 | Завантажень: 0 | Коментарі: 2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Ми в соцмережах
       
 ОСВІТНЯ КАРТА МІСТА
(САЙТИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА) 
Освітня карта міста
Офіційні сайти


 Профспілка працівників освіти і науки

Інформаційні сайти
Управління освіти Миколаївської міської ради © 2018

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license